Startskott för utvecklingsprojekt i Karlslund

Planer börjar så smått smidas för Karlslundsområdet. Hundkapplöpningsbanan i bakgrunden lär få flytta när nya väg och framtida boende ska in på området.
Planer börjar så smått smidas för Karlslundsområdet. Hundkapplöpningsbanan i bakgrunden lär få flytta när nya väg och framtida boende ska in på området.
Planer börjar så smått smidas för Karlslundsområdet. Hundkapplöpningsbanan i bakgrunden  lär få flytta när nya väg och framtida boende ska in på området.
Planer börjar så smått smidas för Karlslundsområdet. Hundkapplöpningsbanan i bakgrunden lär få flytta när nya väg och framtida boende ska in på området.

Igår gav kommunstyrelsen i uppdrag åt stadsbyggnadsnämnden att ta fram ett handlingsprogram med tillhörande budget för ett samlat program för utveckling av Karlslund/Norrestad. Därtill ska man ta fram en detaljplan för den redan nu omdiskuterade vägen som ska förbinda Hjalmar Brantings väg med Pilåkersgatan.

I samband med detta beviljade också kommunstyrelsen 2 miljoner kronor till teknik- och servicenämnden så att dessa kan projektera vägen, som i färdigt skick uppskattas kosta 20 miljoner kronor.

Nu var inte alla de tretton röstberättigade politikerna överens varför det krävdes votering för att komma till ett beslut, 8 röster för (L, M, MP, SD) och 5 röster mot (S och V).
– Varför är det så bråttom? Vi är övertygade om att området har stora förutsättningar att utvecklas, såväl idrottsplatsområdet som boendemiljöerna. Men låt oss göra det i samförstånd med de boende och föreningslivet, säger Jonas Esbjörnsson (S), oppositionsråd och tillika kommunstyrelsens andre vice ordförande.

– Alla ska få komma till tals, utlovar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) och hänvisar till att det är kutym i detaljplaneprocesser.
I inledningsskedet har mycket kommit att handla om den väg som ska byggas genom området.
– Det ska bli en stadsgata, och inte en ny ringväg, poängterar Torkild Strandberg och förklarar varför det är så viktigt att den byggs.
– Området vänder idag utsidan, baksidan mot besökarna, den är som en klump i Landskrona där man bara kan angöra stadsdelen på ett opraktiskt sätt från de södra delarna. Nu öppnar vi hela området och knyter det närmre idrottsplatsområdet från norr och väster.

Kommunalråd Mikael Fahlcrantz (MP) menar att kännedomen om vägen redan borde finnas.
– Det handlar om den väg som redan finns den fördjupade översiktsplanen, sedan 2014, säger han och Jonas Esbjörnsson skakar på huvudet.
– Känns lite som att han drar en penna när han säger att vägen genom Karlslund är med på FÖP:en. På sidorna 85-86 så nämns visserligen en dragning genom Karlslund, men det är enbart i termer av ett kollektivtrafikstråk. Vägdragningen är inte heller densamma. Vad som faktiskt står i planen är att ”befintliga sport- och idrottsverksamheter ska kunna bibehållas eller förbättras samtidigt som kopplingarna inom Karlslundsområdet och med omgivningen ökas däribland ett kollektivtrafikstråk” Det är intressant med hänsyn till vad som nu håller på att ske med greyhoundbanan och hästhagarna, säger oppositionsrådet.

Frågan är då om det inte i sig är en kvalité att idrottsområdet är bilfritt?
Det är viktigt att understryka att detta blir en stadsgata och inte en väg. Den möjliggör dessutom en kompletterande bebyggelse med andra upplåtelseformer än de som finns i området idag. Hyresrätter är där gott om. Nu kan vi producera ägande- och bostadsrätter intill så att det blir möjligt att göra en boendekarriär inom området men också att locka människor som idag väljer bort området, säger Torkild Strandberg.

Men att bygga bostäder intill hästar låter sig inte göras hur som helst.
Miljönämnden tillämpar ett skyddsavstånd på 200 meter vid prövning av skyddsavstånd mellan hästhållning (stall, gödselförvaring) och närboende. Enligt miljöinspektör Victoria Karlstedt följer man därmed Folkhälsomyndigheten rekommenderade skyddsavstånd.
– De rekommenderade skyddsavstånden är satta med hänsyn till olägenheter såsom främst allergi, men även till lukt och flugförekomst och eventuellt buller, förklarar hon.

– Det finns inga sådana skyddsavstånd längre, säger Torkild Strandberg och hänvisar till att stadsbyggnadsförvaltningen inte arbetar på det sättet.
– Det görs en individuell prövning. Annars pratar man idag om 50 meter från en gödselhög, inflikar Mikael Fahlcrantz (MP).
– Länsstyrelsen har en annan uppfattning idag, förtydligar han.

Miljöinspektör Victoria Karlstedt menar emellertid att man bör skilja på detaljplanelagda områden och bebyggelse utanför detaljplanelagt område.
– Planeringen av nybyggnationer bör inte göras så att hästgårdarna måste flyttas. En tillämpning av skyddsavstånd borde inte behöva ske lika strikt i områden utanför tätbebyggelsen. Landskrona är mycket häst-tätt och kortare avstånd än 200 meter är vanligt till exempel i Saxtorp. För enskilda nybyggnationer på landsbygden där köparna är medvetna om intilliggande djurhållning och accepterar detta kan miljöförvaltningen ge positivt svar vid yttrande om bygglov, avslutar hon.

En sak är politikerna överens om, att en utveckling av området är nödvändig.
Nu är det bara vägen dit som ska beslutas.

Läs mer:

Till arkivet