ALLMÄNNA VILLKOR AVSEENDE PRENUMERATION AV LANDSKRONA DIREKTS PREMIETJÄNST

Giltigt från 2022-02-01.
Villkoren omfattar Zebra Medias/Landskrona Direkts personuppgiftspolicy som du kan läsa här.

Dessa villkor reglerar din användning av premieprenumerationen på Landskrona Direkt vilka presenteras på www.landskronadirekt.com.

Tjänsterna tillhandahålls av Zebra Media HB. org. nummer 969666-9747.

PRENUMERATION OCH AVTALSTID

För att få tillgång till visst material på Landskrona Direkt, krävs att läsaren prenumererar på sidans premiumfunktioner. En prenumeration löper månads-/årsvis och förlängs automatiskt vid utgången av varje erlagd period om den inte dessförinnan avslutas i enlighet med bestämmelserna nedan.

ANVÄNDARKONTO

För att inleda en prenumeration krävs att läsaren skapar ett Användarkonto på Landskrona Direkt och därvid lämnar den information som efterfrågas. Sådan information ska vara uppdaterad, korrekt och fullständig. Prenumeranten är ansvarig för att hålla sin information uppdaterad.

Användarkontot får endast användas av Prenumeranten personligen.

BETALNING

Betalning för prenumeration ska ske i förskott. Betalning sker via kort.

BEGRÄNSAD TILLGÅNG OCH UPPDATERINGAR

Vi avser att hålla Landskrona Direkt tillgängligt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Vi kan dock inte garantera att Landskrona Direkt är fritt från fel och/eller avbrott. I händelse av fel/avbrott, gör vi vårt bästa för att åtgärda desamma utan dröjsmål.

Vi förbehåller oss rätten att utföra underhållsarbete på Landskrona Direkt. Detta arbete ska vidtas skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för Prenumeranten. Vårt eventuella utövande av ovan nämnda rättigheter ger inte Prenumeranten rätt att kräva någon ersättning av oss.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Prenumerantens personuppgifter behandlas i enlighet med Landskrona Direkts gällande integritetspolicy, som återfinns här, samt tillämplig lagstiftning.

AVSLUTANDE AV PRENUMERATION/ANVÄNDARKONTO

Prenumeranten har rätt att när som helst avsluta sin prenumeration på Landskrona Direkt och stänga ned sitt Användarkonto. Efter att uppsägning har skett löper prenumerationen alltid vidare fram tills att aktuell avtalsperiod har löpt ut. Om en ny avtalsperiod inleds utan att Prenumeranten har sagt upp Prenumeration, löper prenumerationen vidare med förnyelse. Avslutande av prenumeration och, om Prenumeranten så vill, Användarkonto, sker på Landskrona Direkt.com genom att Prenumeranten följer de anvisningar som anges där.

Villkoren upphör att gälla för Prenumeranten om denne avslutar sin prenumeration/stängt ned Användarkonto. Ingen återbetalning av erlagd betalning kan ske till följd av att prenumeration avslutats.

För det fall vi finner att Prenumeranten vid användning av Landskrona Direkt agerat eller kan misstänkas ha agerat i strid mot gällande lagstiftning som kan medföra skada för oss eller tredje man, exempelvis brott mot upphovsrätten, har vi rätt att stänga ned Prenumerantens Användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske. Ingen återbetalning av erlagd prenumerationsavgift kommer att ske i ett sådant fall. Prenumeranten är skyldig att ersätta oss för eventuella kostnader som dennes agerande resulterar i.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Zebra Media HB äger samtliga rättigheter på Landskrona Direkt om inget annat anges. Prenumeranten erhåller inga immateriella rättigheter till innehållet på sidan. Prenumeranten får endast använda innehållet på Landskrona Direkt för privat bruk och därmed inte kopiera eller sprida upphovsrättsligt skyddat innehåll, typ text och bilder, till andra eller allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR M.M.

På Landskrona Direkt kan det från tid till annan finnas länkar till hemsidor som tillhör andra än oss. Sådana hemsidor står utanför vår kontroll och vi ansvarar därför inte för det innehåll som finns på sådana eller för eventuell skada som uppstår i samband med att Prenumeranten använder information/tjänster som återfinns på sådana dessa sidor.

FORCE MAJEURE

Landskrona Direkt är alltid fria från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll, såsom inbrott/stöld, vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser och därmed jämställda omständigheter.

REKLAMATION, KLAGOMÅL, SUPPORT OCH ÖVRIG KONTAKT

Vi hoppas att Prenumeranten ska vara nöjd med Landskrona Direkt men om Prenumeranten önskar framföra synpunkter och/eller klagomål kan så ske via kontaktuppgifter som anges nedan. För att vi ska kunna vidta lämpliga åtgärder bör sådana framföras snarast möjligt.

Landskrona Direkt / Zebra Media
Gamla Kyrkogatan 21
261 31 Landskrona

Mail: info@landskronadirekt.com

Tel: 070-652 42 90

ÄNDRING AV VILLKOREN

Vi har rätt att ändra eller göra tillägg till Villkoren när som helst, och vi avgör när sådana eventuella ändringar och/eller tillägg ska träda i kraft. Vi kommer dock att informera Prenumeranten om detta snarast möjligt och innan ändringen träder i kraft.

Prenumeranten har alltid rätt att avsluta sin prenumeration/sitt Användarkonto i det fall denne inte samtycker till villkorsändringar. Om Prenumeranten fortsätter att använda Landskrona Direkt efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, anses Prenumeranten bunden av de nya eller ändrade villkoren.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

På Villkoren ska svensk rätt tillämpas.
Vår förhoppning är förstås att relationen mellan oss och Prenumeranten ska fungera väl och att vi inte ska bråka. Om meningsskiljaktigheter eller bråk ändå skulle uppstå, avser vi att dessa i första hand ska lösas genom en överenskommelse mellan oss och Prenumeranten. Om en sådan överenskommelse inte är möjlig, och Prenumeranten är en fysisk person, kan tvisten lösas av Allmänna Reklamationsnämnden.