Norrestads förvandling börjar med en ny väg

Illustration: Jaenecke Arkitekter AB
Illustration: Jaenecke Arkitekter AB
Illustration: Jaenecke Arkitekter AB
Illustration: Jaenecke Arkitekter AB

I dag sjösätts Landskrona stads nästa stora projekt efter Norra Borstahusen.
Nu står Karlslund och Norrestad på tur för genomgripande, fysiska förändringar.

I eftermiddag är stadsbyggnadsnämnden inkallade till ett extrainkallat möte för att ge klartecken att påbörja Karlslundsprojektet.
– Politikerna ska ge oss i förvaltningen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram med tillhörande budget för ett samlat utvecklingsprogram för området, säger Anna Thott, stadsbyggnadschef i Landskrona.
– I detta ligger också att ta fram en detaljplan för en väg som ska öppna upp till området och som sträcker sig hela vägen från Hjalmar Brantings väg till Pilåkersgatan. Det är denna delen som är skyndsam för att teknik- och serviceförvaltningen ska hinna påbörja vägbygget redan i år.

Vägen som blir startskottet på projektet byggs som en stadsgata med trädplanteringar, belysning och cykelbana. Dragningen av vägen möjliggörs genom den planerade rivningen av Gullstrandsskolan.

I de planerna som nu föreslås ska arbetas fram, ska ingå en upprustning av Karlslundsparken samt intilliggande idrottsplatsområde där det föreslås nya planer för fotboll och tennis samt spontanidrott med mera.

Så väl öster som norr om den nya vägen föreslås bostadsområden, därtill vill man komplettera med bostäder som saknas i området idag, det vill säga villor och bostadsrätter. I det förarbete som redan gjorts ser förvaltningen möjligheter på någonstans mellan 900 till 1200 nya bostäder i området. Precis som i Borstahusen så kommer etappindelningar tas fram under projektets gång.

För ett ”lyckat helhetsgrepp” behöver också mer mjuka värden tillföras, menar stadsbyggnadschefen.

Så här är det tänkt att den nya vägens ungefärliga sträckning blir.
Så här är det tänkt att den nya vägens ungefärliga sträckning blir.
Bild: Google Map

 

Till arkivet