Granska kommunens ”Business Case”

Stefan Olsson, (SD) har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken "Inför ett screeningprogram för psykisk hälsa i skolan". motionerat
Stefan Olsson, kommunalråd (SD) vill se en tydlighet  när det gäller vad som är effektiviseringar och vad som i själva verket är besparingar eller nedskärningar.

Stefan Olsson, kommunalråd för SD har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Effektiviseringar eller besparingar?  Det är dags för en extern granskning av de generella effektiviseringskraven”.
– Kommunledningen väljer att benämna detta som ”Business case”  Det är en term som privata företag oftast använder, säger han och vill sen en översyn av modellen.

Landskrona stads preliminära bokslut för 2020 visar på ett stort överskott trots detta ligger stora besparingar på nämnderna.
– Effektiviseringskrav har ålagts de flesta nämnderna under flera år, men storleken har varierat mellan olika nämnder och olika år. I vilken grad de generella effektiviseringskraven baseras på faktamässigt underbyggda analyser av besparingspotential i närtid, exempelvis till följd av genomförd teknisk utveckling, nya arbetsmetoder som tagits i bruk eller tydligt minskade behov, framgår inte, säger Stefan Olsson, kommunalråd för SD.

– Denna brist på faktaunderlag som visar att effektiviseringarna verkligen kan uppnås under budgetåret, har med rätta lett till återkommande facklig kritik om risk för ökad stress, sjukskrivningar och försämrad arbetsmiljö. Vi är idag i behov av en öppen och ärlig debatt om vad som egentligen är effektiviseringar och vad som i stället bör kallas besparingar eller nedskärningar, säger han.

– Den styrande Treklövern tillsammans med Centerpartiet kallar det för ett finare ord – ”Business Case”. Förhoppningsvis finns ett blocköverskridande intresse av frågor som: har Landskrona stads generella effektiviseringar lett till att verksamheterna blivit effektivare? Har kvaliteten på våra tjänster förbättrats eller inte? Hur har anställdas arbetsmiljö påverkats?,  menar Stefan Olsson.

Sverigedemokraterna vill därför i sin att-sats tillsätta en kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens generella effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
– Utvärderingens resultat,  ska sedan ligga till grund för den kommunala budgetprocessen, avslutar Stefan Olsson.

 

Till arkivet