Stora planer för varvet

Stora satsningar är på gång på varvet. I ett första steg ska den befintliga torrdockan förlängas.
Stora satsningar är på gång på varvet. I ett första steg ska den befintliga torrdockan förlängas.

Oresund Heavy Industries har beslutat förlänga den befintliga torrdockan i Landskrona. Förlängningen är ett första steg i en full utbyggnad av anläggningen och görs för att kunna ta emot fartyg av nästa generation som redan trafikerar Östersjön och Nordsjön.

Av Sveriges import och export går över 95 procent på fartyg och sedan ett antal år tillbaka sker en utbyggnad av hamnkapaciteterna i Sverige. Denna kapacitetsökning utförs för att möta framtiden där fartygen växer vad gäller längd, bredd och djupgående. Tonnaget som nu byggs ligger upp mot 240 meters längd, 35 meters bredd och 9 meters djupgående. De första  enheterna av nästa generation linjefartyg trafikerar redan de större svenska hamnarna och skiftet till större tonnage fortgår i ökande takt.

Oresund Heavy Industries har bevakat utvecklingen och utvärderat nödvändiga anpassningar av infrastrukturen i Landskrona sedan 2006 och nu bereder Trafikverket en åtgärdsvalsstudie som kommer färdigställas inom kort. Åtgärdsvalsstudien behandlar utvidgningen av farleden i Landskrona där man idag tar in fartyg med 190 meters längd och 30 meters bredd.
– Med dispensförfarande tas större tonnage in idag, säger Anders Larsson, vice president, vid Oresund Drydocks AB.

I studien deltar berörda intressenter, från Sjöfartsverket och Landskrona stad vilka äger farleden respektive hamnen. Även Region Skåne och företag som är verksamma i, eller beroende av, farleden finns med i diskussionerna.

Från Oresund Heavy Industries sida har det sedan länge förberetts för utbyggnaden i olika steg och nu inleder man arbetet genom att utföra en mindre förlängning av den befintliga torrdockan, samtidigt som man genomför förberedande installationer för en full förlängning. Genom denna första förlängning kan man ta in ett antal av de fartyg som idag är något för stora för befintlig docka. Investeringen i det första steget av förlängningen uppgår till cirka 20 miljoner kronor och skall vara klart i september 2019.

– Rivningen av huvudkontoret är en del i projektet och kommer påbörjas om 3-4 veckor om planen håller, säger Anders Larsson.

Satsningen innebär mycket för hamnen i Landskrona.
–  Detta är en strategisk fråga som handlar om varvets anpassning till framtiden, eller med andra ord Sveriges framtid eftersom Oresund Heavy Industries i Landskrona är det enda kvarvarande större varvet i Sverige. Vi ser nu att processen med att få en utökad farled på plats har kommit så långt att vi påbörjar arbetet med utbyggnad av vår anläggning för att ta emot större tonnage, säger koncernens VD, Jonas Hansson.

– Vi får nu möjlighet att följa våra kunders utveckling och därmed kan vi serva hela deras fartygsbestånd, och vi behåller vår position som ett kompetent varv som underhåller det högklassiga tonnage som trafikerar vårt område. Ur ett nationellt perspektiv, när man som Sverige har ett så högt beroende av fartygstransporter, är det glädjande att processen med utökad farled nu går framåt vilket säkerställer den strategiska resurs som varvet i Landskrona utgör, understryker Jonas Hansson.

Ytterligare en torrdocka
De framtida utbyggnadsplanerna omfattar förutom förlängning av befintlig torrdocka även anläggande av en helt ny större torrdocka med dimensionen upp till 250 meters längd och 50 meters bredd. Denna är tänkt att anläggas där gamla nybyggnadsslipen ligger, det vill säga mellan befintlig docka och flytdockans placering.

Oresund Heavy Industries har idag 90 anställda inom koncernen.
– Men vi sysselsätter många fler på daglig basis, och vi är mitt uppe i en utökning av vår produktionspersonal. De senaste året har vi nyanställt cirka 10 personer, och en utbyggnad av dockan, i det första steg vi nu gör,  är naturligtvis en del i att vi vågar göra den satsning vi gör på personalsidan, avslutar Anders Larsson.

 

Om företaget
Oresund Heavy Industries ligger i Landskrona och är moderrbolag till Oresund Drydocks – som är specialiserat på reparation, underhåll och ombyggnad av fartyg -, Oresund Steel Construction – tillverkare av stora stålkonstruktioner- samt Varvsuddens Industripark, hyresvärd för de företag som är verksamma på Varvsudden i Landskrona. Anläggningrn är den enda kvarvarande av sin storlek i Sverige och innehåller specialiserade tillverkningsverkstäder och utrustning som tillgodoser olika industrimarknader, inklusive olje- och gas-, förnyelsebar energi-, marin- och offshore-industrier. Bolaget har 90 anställda med en årlig omsättning på över 400 miljoner kronor, och för företagen inom Varvsuddens Industripark uppgår totala antalet sysselsatta till 600 med en årlig omsättning på över 750 miljoner kronor.

Till arkivet