Omfattande byggplaner 

Efter år av stiltje inom bostadsbyggandet har Stadsbyggnadskontoret plockat fram planer för flera nya byggprojekt. – Planerna är nu ute på remiss och det handlar om olika former av bostäder, allt från hyreshus till villabebyggelse, berättar stadsbyggnadschef Jörgen Bergvall som menar att Landskrona har flera fördelar som måste marknadsföras. – Det handlar om att sprida information så att omvärlden får upp ögonen för alla fina värde som finns i stan. Jag tror att Landskrona kommer att kunna locka till sig nya invånare, men vi måste kunna erbjuda ett varierat boende förutom all annan kommunal service. Några av de byggprojekt som planeras har hamnat i kollisinskurs med andra intressen. Byggplanerna för Nyhamn har dragit i långbänk och här är det historiska intressen runt Citadellet som hamnat i centrum. – Vi har reviderat planen med hänsyn till områdets historiska intresse, så jag är optimist och tror på ett positivt besked vad gäller planen, men man kan aldrig veta, poängterar Jörgen Bergvall. Även området mellan Brohusen och Smörhålan, den så kallade Husarspetsen, har utsatts för kritik. Här menar Länsstyrelsen att kulturmiljövårdens riksintresse inskränks. Miljöförvaltningen anser att vare sig Husarspetsen eller Säbyholms bör bebyggas eftersom det handlar om värdefull jordbruksmark. Här var emellertid politikerna inte eniga med tjänstemännen. Politikerna menade att konflikter var oundvikliga när staden ska expandera. – Vi är vana vid den här typen av diskussioner, det handlar alltid om olika intresse och då gäller det att göra en samlad bedömning och välja den väg man tror är bäst, avslutar Jörgen bergvall som hoppas att det skall bli fart på bostadsbyggandet i Landskrona igen efter flera års stiltje. Här följer en förteckning över Stadsbyggnadskontorets byggplaner för kommande år. Husarspetsen Längst norrut i staden, mellan Glumslövsvägen och Vallåkravägen, strax norr om Brohusen, planeras ett område med markbostäder av olika typ, cirka 50 bostäder. Området ligger i en sydsluttning i direkt anslutning till golfbanan, med en strålande utsikt över Öresund. Planeringen är i ett tidigt skede, området kan bebyggas tidigast år 2003-2004. Säbyholm I anslutning till Syngentas (f d Hilleshög) kontor planeras en bostadsbebyggelse bestående av några \”stadsvillor\” (mindre flerbostadshus) i anslutning till det befintliga bostadshuset, samt norr därom ett tjugotal enbostadshus. Planeringen är i ett tidigt stadium, och kommunen måste komma överens med markägarna om hur exploateringen skall ske. Området kan troligen inte bebyggas före 2003. Området är mycket väl beläget, med fina parkomgivningar och ligger alldeles intill Montessoriskolan. Västra Fäladen En detaljplan för området närmast bakom växthusen, innehållande en blandning av flerbostadshus, tät bebyggelse med markbostäder samt villor håller på att färdigställas. Området planeras för ca 150 bostäder totalt. Byggstart möjlig våren 2002. Häljarp Väster om den nya pågatågsstationen pågår detaljplanering för ca 45 markbostäder. Planen är godkänd i byggnadsnämnden. Om den vinner laga kraft som planerat, kan exploateringen påbörjas vid årsskiftet. Sydost om Flygeltofta gård planeras för en fortsatt utbyggnad av villor och markbostäder, ca 60 bostäder, som bör kunna påbörjas under våren 2002. I anslutning till området planeras en golfbana. Glumslöv I Glumslöv finns fortfarande ett kvarter i Haga-området, som inte blivit bebyggt. Där ryms ca 20 bostäder i gruppbebyggelse. Vi håller också på att planlägga för ca 100 bostäder av varierande typ i nordvästra delen av samhället, men har inte kommit längre än till en första programskiss. Det är inte meningsfullt att redovisa någon illustration på detta. Vår målsättning är att det skall vara möjligt att bebygga en första etapp av detta område under 2002. Nyhamn Mitt i Landskrona centrum, vid hamninloppet, planeras Landskronas motsvarighet till Norra hamnen i Helsingborg. Detaljplanen är antagen av kommunen, men överklagad av Fastighetsverket. Vi förväntar oss att ett besked från Länsstyrelsen skall föreligga i slutet av sommaren, och att beskedet är positivt, så att exploateringen kan sätta igång till årsskiftet. Vid antagandet undantogs den byggrätt som var föreslagen vid Kassakroken, så nu omfattar förslaget ca 145 lägenheter.

Till arkivet