Slam forslas bort från Befesa Scandust

Befesa Scandust har nu fått tillåtelse att åter starta upp sin återvinningsverksamhet.

Zinkslammet på Befesa Scandust i Landskrona ska samlas ihop och den 10 januari inleds en utlastning till Tyskland. Därefter ska hela anläggningen rengöras. Det står klart efter gårdagens avstämningsmöte mellan Länsstyrelsen Skåne och representanter för Befesa Scandust

– Vi hade ett bra möte och arbetet går framåt. Jag är nöjd med att Befesa Scandust har påbörjat sin resa med att städa upp på industriområdet. Det är positivt att bolaget också ser över sin egenkontroll och utreder lösningar för en säkrare hantering, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Vid mötet deltog Per Anders Hjort, nyrekryterad project manager för Befesa Scandusts anläggning i Landskrona och Kristoffer Lindö från miljökonsultbolaget Golder.

Länsstyrelsen Skåne har förbjudit miljöfarlig verksamhet i produktionen på Befesa Scandust i Landskrona från 11 december. Detta sedan resultat av provtagning av slamvatten på bolagets område visat alarmerande höga halter av cyanid och tungmetaller.

Arbetet med att samla ihop slam inleds idag. Slammet ska sedan stabiliseras, innan det kan transporteras till Tyskland. Det kommer att krävas minst två tågtransporter för att forsla bort slammet. Därefter drar bolaget igång en planerad rengöring av hela anläggningen.

Torrt stoft inomhus i råvarulager kommer att dammsugas och föras in i silo för filterstoft. Därefter påbörjas rengöring av ytor och väggar utomhus, golv, väggar, tak och maskiner inne i vattenreningsanläggningen. Avloppsledningar kommer att renspolas – förorenat vatten ska behandlas i den interna vattenreningsanläggningen.

Bolaget har infört stickprov på utgående vatten två gånger i veckan istället för tidigare veckoprov, och har påbörjat en undersökning av avloppsledningarna i området. En markteknisk undersökning av området dras igång senast 16 januari. Först därefter kan en mer omfattande sanering av området inledas.

– Mycket arbete återstår, men vi har en konstruktiv dialog med bolaget, som också sker i samverkan med Arbetsmiljöverket. Vi är överens om att bolaget gör en daglig återrapportering över hur arbetet fortsätter. Vi på Länsstyrelsen kommer att fortsätta följa de åtgärder som vidtas, avslutar Annelie Johansson.

Detta har hänt

 

Till arkivet