Annons

Landskrona i topp för vräkningar

Ingen kommun i Skåne genomför så många vräkningar som Landskrona sett till befolkningsunderlaget. Jämfört med exempelvis Malmö genomför
kronofogdemyndigheten tio gånger fler vräkningar och det är en siffra som legat i det närmaste konstant under de senaste åren.
Ser man till siffrorna så genomfördes i fjor 50 vräkningar under perioden januari september, i år är siffran redan uppe på 66 vräkningar. Under hela fjolåret genomfördes 69 vräkningar i Landskrona, att jämföra med storstaden Malmös 145 och Trelleborgs 17.
– Det är en mycket dyster statistik, understryker kronokommissarie Paul
Blücher, med 24 års erfarenhet och sedan fyra år tillbaka chef för kontoret i Landskrona.

Frågan om de många vräkningarna har varit ett problem under många år och Paul Blücher efterlyser konkreta åtgärder från kommunen i ett tidigt skede av processen.
– Det kan vara så enkelt som offensiv ekonomisk rådgivning till familjer som befinner sig i farozonen. Det finns möjlighet att få budgetinformation i kommunen, men inte speciellt vad avser avhysningar, menar han och påpekar att de sociala myndigheterna tidigt får kännedom när en vräkning är aktuell.
– Säkert gör myndigheterna vad de kan med tanke på de ekonomiska resurserna, här kan man efterlysa lite tydligare politisk vilja att ta itu med problemet.

Annons
 

När det gäller den rent praktiska handläggningen av en vräkning så gör fastighetsägaren först en hemställan till kronofogden om avhysning. Motiveringarna kan vara obetalda hyror eller störande uppträde.
– Vi har märkt att störande uppträde ökat, men samtidigt är det svårt att säga exakt eftersom de allra flesta handlar om obetalda hyror. Men man kan tänka sig att en fastighetsägare avvaktar en obetald hyra innan man går till avhysning för att vara säker på att få avhysningen genomförd. Och de allra flesta vräkningarna beror fortfarande på obetalda hyror.

Efter inkommen anmälan så får den, som avhysningen gäller, yttra sig och är man överens om att hyran är obetald så kan avhysningen verkställas. Blir man inte överens i den summariska processen så går frågan vidare till tingsrätten.
– Vi kan inte göra några avhysningar på lösa grunder, det måste finnas fog för beslutet, betonar Paul Blücher.

Varför Landskrona har en så dyster statistik har säker flera förklaringar. Någon heltäckande analys över problemet har dock aldrig genomförts.
– Kanske skulle det vara bra med tanke på att det inte bara är tragiskt för de som drabbas utan också orsakar kostnader för såväl fastighetsägare som samhället i stort.

Nyligen träffades också en grupp tjänstemän från de sociala myndigheterna, kronofogden och representanter från fastighetsbolagen för att diskutera problematiken.
– Det var många bra saker som sades där, men det gäller också att omsätta dessa i praktisk handling och då krävs det att politikerna uttalar en tydlig viljeinriktning, betonar Paul Blücher avslutningsvis.

Fakta
Av regeringens rapport “Ekonomiskt utsatta barn” framgår att högsta
andelen barn i familjer med bistånd hade Malmö med 24 procent av barnen i kommunen. Nästan lika hög andel hade Landskrona med 21 procent. Av barnen Malmö och Landskrona levde 16 respektive 12 procent av barnen i familjer med långvarigt bistånd.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser