Annons

Bostäder och kontor framtidens melodi för gamla stationsområdet

Länge har det gamla stationsområdet legat i det närmaste öde och tomt och industriområdet har genom åren ändrat karaktär. Med detta som utgångspunkt har ett förslag till fördjupad översiktsplan för Västra och Östra industriområdet arbetats fram av stadsbyggnadskontoret. Planen omfattar såväl bostadsbyggande som skapandet av en grön lunga som skiljer staden från industriområdet.
– Detta är första steget i att ta fram en plan för industriområdets
utveckling på kortare och längre sikt. Vår planeringshorisont är 20-30 år,
förklarar planchef Mattias Bjellvi som nu skickat ut planen till
allmänheten, företagare, myndigheter som har möjlighet att lämna synpunkter på materialet fram till januari nästa år.
Det kommer att finnas ytterligare två tillfällen för att tycka till innan
den fördjupade översiktsplanen antas av kommunfullmäktige, vilket troligen blir tidig vår 2006.

Förslaget innebär att industriområdet delas upp i olika zoner. Den första
omfattar gamla bangårdsområdet och Skeppsbron. Här föreslås blandad
stadsbebyggelse, utbildningslokaler, bostäder, kontor och service.
Järnvägsparken och omgivande miljöer föreslås bli upprustade.
Järnvägsstationen bör bevaras och användas för publikt ändamål, t.ex.
högskoleutbildning. Färjeläget med Venterminalen föreslås flytta till
Skeppsbron och kombineras med bussterminal för stads- och regionbuss som flyttas från Järnvägsparken.
Den gröna zonen sammankopplas genom gröna stråk mot Lundåkrahamnen och nya stationsområdet. Den tredje zonen föreslås innehålla lättare, icke miljöstörande verksamheter. Och sista zonen föreslås innehålla tyngre industri och hamnverksamhet.
Vad gäller den gamla stationen och bangårdsområdet så ägs detta fortfarande av Banverket och Järnhusen AB och deras planer för området är inte kända.
– Planen blir inte juridiskt bindande utan skall ses som ett
strategidokument för områdets framtida utveckling. Vissa område går det bra att starta med direkt, andra kommer att kräva en längre planeringstid,
betonar Mattias Bjellvi.
På Skeppsbrokajen har kommunen nyligen köpt in den stora fastigheten som tidigare var grönsakslager och här finns planer på att skapa ett resecentrum i samband med att Ventrafiken flyttar. Här finns planer framme, men ännu är inga politiska beslut fattade. Här hänger frågan samman med utvecklingen av Nyhamn där bebyggelse nu pågår.
Österleden, men sina dubbla körbanor, kommer att byggas om och göras
smalare. Här skapas då möjlighet för nybyggnad av exempelvis kontor, handel och lätt näringsverksamhet.
Förslaget skapar möjlighet för byggande av 130 till 150 nya lägenheter samt flera tusen kvadratmeter ny kontorsyta.
– Nu skall vi genomföra ett brett rådslag kring planen och här skall alla
berörda få tillfälle att yttra sig,
avslutar Mattias Bjellvi.

Fakta
Ett informations- och diskussionsmöte kommer att hållas i Stadshusets
cafeteria 16/11 kl. 18.30 för allmänheten. En skärmutställning om förslaget finns under tiden då man kan lämna synpunkter på Stadsbiblioteket i Landskrona och i Stadshusets foajé.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser