Få lånar böcker i Landskrona

Bibliotekets utlåning är låg och när det gäller utlåningstalen för barn ligger Landskrona nästan lägst i Skåne. Detta konstaterar kommunrevisionen som låtit göra en granskning av biblioteket.
– Vi är medvetna om problemen och har redan börjat med en åtgärdsplan, förklarar bibliotekschef Margareta Rydhagen som dock menar att det dröjer innan man kan mäta effekterna av de insatta åtgärderna.
– Flytten hit till nya biblioteket har tagit mycket av våra resurser och den oro som varit på biblioteket har också bidragit, men här gör man ett fint arbete på Dammhag och vi kommer att arbeta aktivare ut mot skolorna framöver.

Av revisionen framgår att biblioteket erbjuder en bra service och att tillgången på exempelvis böcker är god jämfört med andra skånska bibliotek.
Men revisorerna riktar också en hel del kritik mot bibliotekets sätt att sköta verksamheten. Här efterlyses tydligare mål för biblioteket.
Kulturplanen från 1995 omfattar hela kulturnämndens verksamhet och här bör bibliotekens mål förtydligas. Dessutom är den statistiska uppföljningen av verksamheten dålig vilket, enligt revisorerna, visar på en svag styrning av biblioteksverksamheten och ett outvecklat styrsystem. Därför kan man idag inte bedöma om biblioteket motsvarar de förväntningar som ställs av politikerna.
– Vi är medvetna om problemen och kommer att föra en diskussion kring tydligare mål med Kulturnämnden, förklarar Margareta Rydhagen.

Vidare kritiseras tillgängligheten för rörelsehindrade som endast får godkänt på huvudbiblioteket och en av de fem filialerna. Här uppmanar man till en översyn.
Dessutom bör bibliotekens service nå ut till fler kommuninvånare, en marknadsföringsplan efterlyses.
– Den information som revisionen ger har vi tagit till oss och har redan påbörjat arbetet med att genomföra de förändringar som poängteras. Vi är alla angelägna om att få ett bibliotek som fungerar så bra som möjligt, avslutar Margareta Rydhagen.

Till arkivet