Tekniska Verken gick med vinst 2002

Tekniska nämnden har lagt fram bokslutet för 2002 som visade ett mindre plus, 180 000 kronor jämfört med budget. – Några verksamheter gav bättre utfall än budget, exempelvis fjärrvärmen som blev drygt två miljoner kronor bättre än budgeterat. Vad gäller elnätet så blev det 1.6 miljoner dyrare, något som huvudsakligen förklaras med de ökade priserna på den rörliga elmarknaden, förklarade förvaltningschef Jörgen Johansson som inför nästa års budget skall pruta bort 580 000 kronor i enlighet med fullmäktiges budgetdirektiv. – Vi ser över olika alternativ och tror inte att det skall bli några större problem. Nu får nämnden ta ställning till var besparingarna skall göras vid kommande nämndssammanträde. Vad gäller den skattefinansierade verksamheten så har Tekniska verken lyckats hålla budget och även på den taxefinansierade sidan har man klarat uppsatt budget. Av budgetkommentarerna framgår att ett nytt faktureringssystem ökade kostnaderna med 1,3 miljoner och även utbildningar blev en miljon dyrare. På den skattefinansierade sidan finns en del pengar kvar som flyttas över till årets budget och det är pengar som bland annat skall användas för en ombyggnad av Hakenstigen på Ven. Några taxehöjningar är inte aktuella med anledning av bokslutet.

Till arkivet