Sopberget har halverats

Under den senaste treårsperioden har mängden avfall från Landskronaföretaget Rohm and Haas till soptippen i Landskrona och Filborna i Helsingborg nästan halverats.
2001 deponerade företaget mindre än 1500 ton, att jämföras med 2.744 ton år 1999 och 1.883 ton år 2000.
Däremot ökade det avfall som destrueras av SAKAB i Örebro, enligt den miljörapport som företaget lämnat in till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Malmö.
Amerikanska Rohm and Haas är världens näst största specialkemiföretag med verksamhet i många länder runt om i världen. I Landskrona tillverkas akrylatpolymer- och akrylatsampolymerdispersioner, som huvudsakligen används som bindemedel eller pigment i vattenburna färger och lacker, men även som bindemedel och pigment vid papperstillverkning och som bindemedel i lim.
2001 var ett omvälvande år för Rohm and Haas i Landskrona. Företaget omstrukturerades och produktionen ändrades under året.
Produktionen ökade något jämfört med året innan, detta trots att en tillverkningslinje stängdes ner och personalstyrkan reducerades till 85 personer.
Sedan 1997 är Rohm and Haas miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att man för varje år ställer allt högre krav på förbättringar inom områdena hälsa, miljö och säkerhet.
Fyra av de sex uppsatta miljömålen för år 2001 uppnåddes. Två mål uppnåddes ej, dels att inte få några luktklagomål, samt dels att målsättningen att minska förlusterna till vitvatten ej slog in.
– Att vi inte uppnådde målet fullt ut att minska produktrester i vårt vitvatten berodde på en ökad produktion i förhållande till vår ursprungliga plan. Vi fick nämligen ta hand om en del av den produktion som egentligen skulle skett vid en av koncernens fabriker i England. Det innebär en mera komplicerad produktmix än vi normalt har här i Landskrona, vilket i sig också resulterade i en mera frekvent tvättning av systemen på grund av korta tillverkningsserier, säger VD Sven Persson.
Destruktion av farligt avfall hos SAKAB ökade under 2001 med 89 ton jämfört med året innan.
– Det berodde till stor del på att vi gjorde en utsortering av råvaror som inte kunde användas i vår nuvarande produktion samt att vi destruerade förorenat vatten och lut.

UPP

 

Till arkivet