Oklart om fåren får komma tillbaka på vallarna

I slutet av 1930-talet restes statyn vid den yttre vallgraven till minne av Karl XI. En på inget sätt populär kung i Skåne. I slutet 1960-talet sågades sålunda en tas av på Lejonet. En tas som sedan påstås utgjort fyllnadsmassa vid ett bygge i staden. En annan typ av fyllnadsmassa finns i vallarna runt Citadellet.
I slutet av 1930-talet restes statyn vid den yttre vallgraven till minne av Karl XI. En på inget sätt populär kung i Skåne. I slutet 1960-talet sågades sålunda en tass av på Lejonet. En tass som sedan påstås utgjort fyllnadsmassa vid ett bygge i staden. En annan typ av fyllnadsmassa finns i vallarna runt Citadellet.

I år användes en minst sagt spektakulär gräsklippningsmetod på vallarna in till Citadellområdet. I samband med att denna metod användes framkom det att det på området finns föroreningar som hindrar får att beta på vallarna, så som tidigare varit fallet. Landskrona Direkt har varit i kontakt med miljöförvaltningen för att utröna hur pass allvarligt man ser på föroreningarna på Citadellområdet.

Christina Mauritzsson, är tillförordnad sektionschef och miljöinspektör på miljöförvaltningen och klargör inledningsvis att hela citadellområdet är uppbyggt med fyllnadsmassor som är av olika karaktär.
– Det har visat sig att det finns föroreningar, främst tungmetaller men även PAH:er i jorden på delar av citadellområdet. Främst handlar det om förhöjda halter tungmetaller av varierande sort och halt. Då det tidigare har funnits en kemtvätt på området har det även gjorts undersökningar om det finns föreningar kopplade till denna verksamhet. Porgasmätningar har undersökt om det finns klorerade alifater i förhöjda halter, samt om föroreningarna innebär någon risk. Utifrån den undersökning som gjordes 2019 kan man inte se att dessa utgör någon risk för verksamheter eller allmänhet som vistas på platsen idag.

På området finns bland annat en relativt nybyggd lekplats samt en förskola.
– Det har gjorts undersökningar på den intilliggande förskolan och där har marken sanerats då undersökningarna visat att där fanns förhöjda halter av tungmetaller i jorden.

Hur är det på vallarna?
– På vallarna har man påträffat koppar, bly och PAH som överstiger naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning.

Hur har detta hamnat i det ytliga jordlagret?
–  Vallarna är byggda av fyllnadsmassor. Massor som man då använde sig av kan innehålla förhöjda halter tungmetaller.

Vilka åtgärder kommer att vidtas?
–  Miljöförvaltningen kan inte ställa krav på åtgärd då det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare för föroreningen att rikta kravet emot. Men en riskbedömning bör göras om man ska låta får beta där igen.

Området är populärt bland hundägare. Är det rent av farligt för hundar att tugga i sig av gräset på Citadellområdet?
– Då inga biotillgänglighetstest har utförts på gräset på vallarna kan vi inte heller säga något om det är farligt för hundar att äta gräset, därför anser miljöförvaltningen att det bör göras en riskbedömning om man vill använda vallarna för bete till djur.  Miljöförvaltningen har ingen information om något fall där får som har betat på vallarna har fått några komplikationer kopplade till de föroreningar som finns.

Läs mer:
Föroreningar hindrar fåren att beta på vallarna

Till arkivet