Annons

Treklövern: Kopparhögarna ska finnas kvar

Stans styrande politiker utlovar att Kopparhögarna ska finnas kvar. Nu gäller det bara att komma tillrätta med markföroreningar och arrendetolkningar.

Landskrona Direkt har förhört sig med stadens fem kommunalråd om hur de ser på det ”hot” som kolonisterna på Kopparhögarna upplever när de menar att det tycks finnas en “dold agenda” för området. Sammanfattningsvis kan man säga att politiken står enade om att Kopparhögarna ska finnas kvar. Dock menar man att en väg som sträcker sig genom koloniområdets västra delar kan komma ifråga. Något som lär få konsekvenser för en del kolonister.

Annons
 

– Som oppositionsråd vet jag inte så mycket mer än vad kolonisterna vet, och även jag delar den oro som kolonisterna har för deras framtid på Kopparhögarna, säger Fatmir Azemi (S).

– Jag har försökt att komma i underfund med vad som kommer att ske med Kopparhögarnas koloniområde, men detta utan framgång. Så ännu en gång, för tillfället vet jag ingenting om framtidsplaner för detta koloniområde, poängterar Fatmir Azemi som förövrigt själv äger en kolonistuga på området.

Stefan Olsson, kommunalråd för SD påminner om att det i detaljplanen som antogs 2014, pekas delar av Kopparhögarnas koloniområde ut som utvecklingsområde.
– Detta eftersom kommunen äger marken, och att den fungerar som delar av kommunens markreserv. Att det tyvärr är föroreningar i marken kan kommunen inte hjälpa och det bidrar givetvis till att framtiden möjligtvis kan bli osäker för en del. Men ingenting är beslutat, än så länge, säger han.

– Vi vill att Kopparhögarnas koloniområde ska vara ett trevligt, tryggt och mysigt område där alla trivs. Dock är det viktigt att man använder koloniområdet till just det som ett koloniområde ska användas till. Att man använder sin lott för att odla och inte som året-runt-bostad. Det är viktigt att alla boende följer bestämmelserna, poängterar Stefan Olsson.

Serneke har en köpoption på området söder om Kopparhögarna och ska  till höst presenterar sina planer för detta område.
– Just nu förhandlar de med kommunledningen. Då får vi reda på om det ska bli ett badland eller om det inte blir någon alls. Som sagt: inga beslut har tagits med Serneke och vi får alla svar i höst om vad som händer, avslutar Stefan Olsson.

Treklövern svarar som ett parti
Treklövern väljer att komma med ett gemensamt svar på Landskrona Direkts frågor.

I snart 60 år har det varit ett koloniområde på Kopparhögarna. Många är de Landskronabor som har upplevelser härifrån. Vilka garantier vill/kan ni ge kolonisterna på området om framtiden?
– Landskronas koloniområden är viktiga och Kopparhögarnas koloniområde ska finnas kvar. Den fördjupade översiktsplanen, som antogs av kommunfullmäktige 2014, fungerar som styrdokument för utvecklingen i staden och har en planeringshorisont mot 2030 och därefter. Dokumentet anger ingen annan användning än ”koloniområde” för Kopparhögarna med undantag av en mindre begränsad del i väster där det finns utlagt ett vägreservat för en framtida koppling upp mot Säbyholm och Hilleshög för att kunna åstadkomma en effektiv och attraktiv kollektivtrafik mellan stationen via Karlslund/Säbyholm ut mot Norra Borstahusen och Erikstorp.

Hur länge kommer Kopparhögarna finnas kvar som koloniområde?
– Det finns inga planer på att ta bort detta som koloniområde. När det gäller den förgiftade marken arbetar Staden utifrån den tidplan som miljönämnden beslutat om. Provtagningsresultaten från den andra markundersökningen håller på att sammanställas och analyseras. Detta resultat ska presenteras senast den 30/9 för miljönämnden som i sin tur gör bedömningen om marken även fortsättningsvis kan användas för koloniändamål. Detta måste vi avvakta.

Vad vill ni med området?
– Området ska fortsätta att vara ett koloniområde. Däremot finns det en hel del att göra kring situationen i området när det till exempel gäller miljö och trygghet.

Det spekuleras bland annat att området kan komma att tas i anspråk av ett badland, en arena eller rent av bli nya industritomter sedan dessa tagit slut på Kronan. Varför sådant hemlighetsmakeri kring eventuella framtidsplaner på området? 
– Det finns inget hemlighetsmakeri. Det har konstaterats att Kopparhögarnas markområde delvis är förorenat i samband med Sydvattens ledningsarbete under 2018. Med anledningen av detta pågår ett utredningsarbete i miljönämnden. Karlslund är en stadsdel i behov av ny energi och livskraft. Detta arbete pågår för fullt, men berör inte de odlingslotter och kolonistugor som finns inom Kopparhögarna. De detaljplaner som kommunstyrelsen gett stadsbyggnadsförvaltningen uppdrag att upprätta, varav två är antagna, syftar till att förtäta stadsdelen och tillföra nya typer av bostäder, ny service och nya faciliteter för sport- och fritidsområdet samt öka genomströmningen av människor för att tillsammans kunna resultera i ökad trygghet och en mer levande och fungerande stadsdel. Första stegen i detta arbete är det pågående byggandet av vägen genom Karlslund och BoKloks radhusområde i de södra delarna. Arbetet berör inte koloniområdet.    

Vore det inte på sin plats att kolonisterna och alla Landskronabor fick reda på om det smids andra planer än koloniområde på platsen?
– Det är en självklar skyldighet, men eftersom sådana planer inte finns kan vi ju inte informera om dem. Det finns inga alternativa planer för Kopparhögarnas koloniområde. Staden arbetar utifrån våra strategiska planer och beslut i den fördjupade översiktsplanen från 2014, avslutar de tre kommunalråden från den styrande Treklövern, Torkild Strandberg (L), Elvir Mesanovic (MP) och Torbjörn Brorsson (M).

Läs mer:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser