Nu byggs en ny organisation i stadshuset

Stadsledningskontoret har på uppdrag från politiken presenterat ett förslag på inrättande av en klimat- och strukturfond, bildande av bolagskoncern samt förändringar i den kommunala organisationen.
Stadsledningskontoret har på uppdrag från politiken presenterat ett förslag på inrättande av en klimat- och strukturfond, bildande av bolagskoncern samt förändringar i den kommunala organisationen.

I september är det bäddat för politisk strid kring en ny kommunal organisation med chefsrockader som följd samt inrättandet av en bolagskoncern där en ny stadsdirektör även föreslås bli vd i det nya moderbolaget.

Det byggs runt om i staden och ny ska även organisationen i stadshuset och runt de kommunala bolagen förändras.
– Nu skapar vi en organisation med stärkt fokus på tillväxt, utveckling och framtidens utmaningar, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Den 9 april ifjol antog kommunstyrelsen Treklöverns mandatperiodsprogram. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att utreda och presentera konkreta förslag på inrättande av en stab avseende utvecklingsfrågor, bildande av bolagskoncern samt inrättandet av en struktur- och klimatfond. Detta arbete är nu slutfört och en tjänsteskrivelse med inte mindre än 20 beslutsattsatser är överlämnad till politiken.

Utredarna kan själv få tjänsterna
I tjänsteskrivelsen som är författad av tf stadsdirektör Stefan Johansson och utvecklingschef Christian Alexandersson börjar man med en översyn av ledningsstrukturen för att därefter följa upp med en förändrad organisation under kommunstyrelsen.
I ledningen vill man se en stadsdirektör och en biträdande stadsdirektör. För att öka stadens förmåga att hantera utmaningarna tillväxt och effektivare välfärd föreslås att tillsätta en stadsdirektör med externt perspektiv och utvecklingsfokus, samt en biträdande stadsdirektör med internt perspektiv och fokus på effekt av varje investerad skattekrona. Stadsdirektören blir ytterst ansvarig för stadens samtliga verksamheter.
Frågan är då om inte den ständige vikarien Stefan Johansson är som klippt och skuren för rollen som biträdande.
– Det är upp till politiken att fastställa, svarar Stefan Johansson formellt men medger samtidigt att han även i framtiden ser sig som en del av den kommunala organisationen i Landskrona.
– Men det vore förmätet att själva säga något om detta när jag dessutom gjort tjänsteskrivelsen, säger han.
Och ny stadsdirektör blir Christian Alexandersson?
Det är samma sak där. Det är inte jag som tillsätter tjänsterna. Vi har arbetat fram en organisation vi tror har en förmåga att hantera de utmaningar som staden står inför när det gäller tillväxt och effektivare välfärd. Att sedan jag och Christian fungerar jättebra ihop och att jag anser att han har de kvalitéer som krävs för jobbet är en annan sak.

I den nya organisationsförslaget finns förövrigt inte tjänsten som utvecklingschef kvar.
– Det skapar en otydlighet i ledningsfunktionen, säger Stefan Johansson.
Men det var väl just den kritiken som den avpolletterade stadsdirektören Susanne Öström framförde när tjänsten inrättades?
– Det var min också, säger Stefan Johansson.

Den nya stadsdirektören föreslås dessutom bli vd i det nya moderbolaget som går under arbetsnamnet ”Landskrona Stadshus AB”.
– Det faller sig naturligt då stadsdirektören förväntas vara starkt engagerad i våra kommunala bolag. Här sker en stor del av de tillväxtorienterade frågorna. Som vd leder man utvecklingsfrågorna och det skulle vara orimligt om stadsdirektören då inte hade inblick i samtliga av stadens bolag.

Just modellen med en bolagskoncern är vanlig i kommuner av Landskronas storlek, menar Stefan Johansson.

Socialdemokraternas oppositionsråd Jonas Esbjörnsson som fått en genomgång kring de planerade förändringarna är misstänksam och vill se en bredare överenskommelse.  
– Med detta förslag koncentreras makten till en liten grupp som är nära allierade med kommunstyrelsens ordförande. För oss socialdemokrater är det viktigt att kommunen är nära förankrad med människorna i Landskrona.

– Förslaget på att bilda ett koncernbolag och samtidigt ge ett avkastningskrav till ägaren blir för mig mycket märkligt. Det är boende hos Landskronahem och kunderna i Landskrona Energi som får betala detta. Vår gemensamma välfärd finansieras genom skatter och inte avgifter, anser Jonas Esbjörnsson.

I tjänsteskrivelsen föreslås även bildandet av en klimat- och strukturfond. Syftet med fonden är att reservera medel till framtida investeringar i skyddsåtgärder med anledning av stigande havsnivåer, samt till investeringar i infrastruktur för utveckling av boende och näringsliv. Fondens medel ska bara kunna användas efter politiskt beslut.

– Vårt fokus är att driva på och ytterligare öka tempot i den positiva utvecklingen av Landskrona för fler investeringar, fler jobb och högre tillväxt. Genom att vässa organisationen och i högre grad fokusera på tillväxt, utveckling och effektivitet tryggar vi välfärden och säkerställer att Landskrona fortsätter utvecklas till en välmående stad. En stad där invånarna, oavsett ålder, har ett bra liv och med goda framtidsutsikter för de unga, säger Torkild Strandberg.

Förslaget kommer att behandlas i kommunstyrelsen den 8 september samt i efterföljande kommunfullmäktige den 26 september. Vi lär få återkomma.

Till arkivet