Annons

Föreningsgatan avstängd under ett år

Omfattande ombyggnads och VA-arbeten på Föreningsgatan gör att framkomligheten starkt kommer att begränsas på stadens trafikpulsåder fram till hösten/vintern 2022.

Annons
 

Med start måndagen den 16 augusti 2021 kommer NSVA att byta och renovera VA-ledningar i Föreningsgatan mellan Ringvägen och Regeringsgatan. Samtidigt kommer Landskrona stad att bygga om gatan för ökad trafiksäkerhet. Projektet är omfattande och planeras pågå under ett drygt års tid.

Ambition sägs vara att skapa en funktionell och trevlig miljö där de oskyddade trafikanterna kan känna sig tryggare och uppleva en högre trivsel. Bland annat byggs gång- och cykelbana för att bidra till en säkrare skolväg för elever vid Seminarieskolan och en säkrare pendling för de som cyklar mellan stationen och stadskärnan. Samtidigt kommer gatan att smalnas av för att dämpa hastigheten och öka trafiksäkerheten.

Hundra år gamla ledningar
NSVA kommer byta ut vattenledningar samt separera och sanera spill- och dagvattenledningar. I dag finns en kombinerad ledning som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dagvatten och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på reningsverket. Samtidigt byts dricksvattenledningen ut där delar av ledningen är från 1908. På så vis framtidssäkras leveransen av vatten och avlopp.

Stor påverkan för boende och trafik
Landskrona stad påpekar att framkomligheten kommer att vara begränsad när gatan successivt grävs upp. Skyltar med omledningsvägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik kommer att sättas upp.
I perioder kommer de som har uppfart eller garage inte ha tillgång till detta. Kommunen utlovar att  meddela detta i god tid innan.

Även kollektivtrafiken påverkas under byggtiden. Mer information om hur stadsbussens linje 1 och 2 går återfinns på Skånetrafikens hemsida eller i deras app.

Boende  i området kommer att få informationsbrev under projektets gång i samband med ändringar eller större händelser i projektet. Entreprenören, NCC , kontaktar de fastighetsägare som inte kan nå sin fastighet med bil.

Preliminär tidplan

Etapp 1: Ringvägen – Hantverkargatan, vecka 33-48 2021.
Etapp 2: Hantverkargatan – Östergatan, vecka 40 2021-vecka 3 2022.
Etapp 3: Östergatan – Ödmanssonsgatan, vecka 49 2021-vecka 17 2022.
Etapp 4: Ödmanssonsgatan – Seminariegatan, vecka 9-27 2022.
Etapp 5: Seminariegatan – Regeringsgatan, vecka 17-37 2022.

Det sista lagret asfalt, det så kallade slitlagret, kommer att läggas våren 2023.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser