Annons

Sjukhussjuka på äldreboende

Fyra boende på Attendos äldreboende på Skiftesvägen har drabbats av MRSA, i folkmun kallat sjukhussjukan. Enligt den lex-Maria anmälan som skickats till IVO så är det bristande hygien som var orsaken till att smittan spreds.

Den 19 oktober lämnades det in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälan gällde en händelse som inträffat på Attendos äldreboende på Skiftesvägen den 4 september i år. En av de boende som för tillfället hamnat på sjukhus upptäcktes ha smittats av MRSA (sjukhussjukan). Då detta uppdagades fann man att ytterligare tre boende på Skiftesvägen var smittade.

Annons
 

Angelique Nåvall Palm är verksamhetschef på Attendos äldreboende och hon bedyrar att allt är under kontroll idag.
– Vi har tillsammans med Vårdhygien Skåne (en enhet inom Region Skåne som arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och risken för smittspridning i vården, Reds anm) sett över våra basala hygieniska rutiner och samtidigt utbildat personalen. Bland annat så screenades alla kunder som vi i samarbete m vårdhygien Skåne och ansvarig läkare ansåg att det fanns en risk att de kunder hade blivit smittade. Tillsammans med de gjorde vi en åtgärdsplan inklusive en hygienrond. Så nu är allt som det ska igen. Någon fara för kundernas liv har det aldrig varit, säger verksamhetschefen.

I den lex Maria-anmälan som Landskrona Direkt tagit del av står det att det varken går att ”utesluta eller konstatera att det är brister i verksamheten som orsakat att flera av de boende smittats med MRSA”.  Enligt Angelique Nåvall Palm är det dock klarlagt att det är brister i hygienen som är anledningen till smittspridningen.
– Det har den utredning som vi gjort visat, säger hon.

Exakt hur smittorna har spridits kan dock inte verksamhetschefen svara på.  Det är inte heller någon risk att fler ska ha smittats.
– Ingen har blivit satt i karantän. Smittan kan inte hoppa från en person till en annan.

Hur smittar MRSA?
– En person som bara är bärare av MRSA smittar sällan andra. Smittrisken ökar om man har infektioner i huden, svårläkta eller vätskande sår och eksem. Dessa tillstånd kallas för riskfaktorer för smittspridning. Till riskfaktorer räknas också vissa kroniska hudsjukdomar samt stomier och katetrar som passerar genom hud och slemhinnor. I eller på riskfaktorerna finns mycket bakterier. En MRSA-bärare som har riskfaktorer för smittspridning kan smitta andra inom familjen, på förskolan, vid kontakt med djur, vid kroppskontakt inom sport och idrott samt i träningslokaler och på gym. MRSA smittar via händerna till andra personer och kan också fastna på saker i omgivningen, till exempel handtag och träningsmattor. Smittspridning kan även ske på sjukhus, i äldrevården och i andra vårdmiljöer.

Hur de boende blivit smittade på sådant vis kan inte Angelique Nåvall Palm inte förklara.
– Nej, men det står klart att vi brustit i våra rutiner och det är detta som är allvarligt. Regeln är att man ska sprita händer och instrument både innan och efter man går in till en kund.

Enligt Angelique Nåvall Palm ska det alltid ha funnits desinficeringssprit tillgängligt.
– Det har alltid funnits sprit på flaska men nu har vi installerat automatiska pumpar som man kan sprita händerna med utan att trycka någonstans.

Detta är dock något som det råder delade meningar om. Lena Hallander jobbar på det aktuella vårdboendet och hon har en helt annan historia att berätta.
– Det händer då och då att vi inte haft någon sprit att tvätta oss med. Och det gäller även vad vi torkat våra händer med. Det har hänt att vi fått använda oss av hushållspapper, säger hon.

 Lena Hallander har lång erfarenhet av att vårda äldre och hon är väl insatt i vad MRSA innebär. Framför allt eftersom hon har psoriasis och är i och med sina eksem förbjuden att komma i närheten av smittan. Trots detta sattes hon på jobbet att sanera en av de smittades rum.
–  Det var en sjuksköterska som sa till mig att följa med. Så gjorde jag och jag anade inget när hon sa att jag skulle sanera rummet. Vad allt handlar om här är att all personal inte fått reda på att kunderna varit smittade av MRSA., säger hon.

När Landskrona Direkt frågar henne om hon vill vara anonym så svarar hon nej.
– Jag säger som det är. Får det några konsekvenser så får jag ta det då. Jag har varit med så länge och på vår arbetsplats händer det så mycket. Och allt hänger på ledarskapet. Såhär var det definitivt inte när Skiftesvägen drevs i kommunal regi. avslutar Lena Hallander.

FAKTA OM MRSA
MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som är motståndskraftig mot många olika sorters antibiotika. Bakterien är ovanlig, men om du har smittats brukar bakterien oftast finnas på huden, i näsan och i svalget. För det mesta orsakar MRSA inte några besvär, men om du får en infektion som kräver behandling finns det färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker.

Har man inga riskfaktorer som kroniska sår eller eksem blir man vanligtvis bara tillfällig bärare av MRSA. Då har man normalt inga symtom och man gör sig av med bakterien så småningom. Allt enligt Folkhälsomyndigheten.

Men, eftersom bakterierna kan ligga vilande i hud eller slemhinnor finns det risk för ett uppblossat bärarskap eller infektion vid sårskada eller eksem – även efter många år.

MRSA kan också orsaka allvarliga tillstånd till exempel vid sårinfektioner efter operation eller infektion av främmande material inne i kroppen (proteser med mera). Infektioner med bakterieväxt i blodet och på hjärtklaffar är mycket allvarliga och är förknippade med hög dödlighet.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser