Annons

Utvecklingsprogrammet i punktform

I ett pressmeddelande går Treklövern ut och presenterar det nu omdebatterade utvecklingsprogrammet i punktform. – I Landskrona har tusentals arbetstillfällen gått förlorade i stadens industri, utan att vi fått tillräcklig kompensation av nya näringsgrenar. Landskrona stad med dess verksamhet inom vård, skola och omsorg behöver på grund av låg medelinkomst och därmed lågt skatteunderlag hela 30 % av sin budget i form av statliga bidrag för att kunna ge en acceptabel service inom dessa områden, vårt utvecklingsprogram handlar om att bryta denna utveckling och åstadkomma uthållig tillväxt, säger Torkild Strandberg (FP) i pressmeddelandet och Birgitta Persson kommunalråd (M) tillägger: – Stadens problem är strukturella och djupgående och måste lösas i samverkan med andra aktörer som företag, organisationer, banker, fastighetsägare med flera. Detta kräver nya och förstärkta arbets- och organisationsformer. Så här presenterar Treklövern sitt utvecklingsprogram. · Fokus på utveckling och tillväxt För att ge de strategiska utvecklingsfrågorna ökat fokus, kommer en utvecklingsansvarig att utses med titeln utvecklingschef. Ett nära samarbete ska etableras med framför allt stadsbyggnads-, miljö- och teknik- och serviceförvaltningarna. · Fokus på bostadsmarknaden Arbetet med det offensiva 1500-projektet, som syftar till att skapa förutsättningar för positiv tillväxt genom produktion av 1500 regionalt attraktiva bostäder, ska fortsätta. Arbetet inom Landskrona Stadsutveckling AB för att lyfta Centrum och Öster vidareutvecklas och intensifieras. Därtill ska stadens egen resurs på fastighetsmarknaden, AB Landskronahem, ges en roll och uppgift som står i samklang med dagens problemsituation. · Inrätta ett exploateringsbolag Landskrona stad har ett utmärkt näringsgeografiskt läge mitt i Öresundsregionen. Ett exploateringsbolag ska verka för investeringar i boende, handel och näringsliv i samverkan med marknadens aktörer. Såväl ytterligare detaljplaner i attraktiva lägen, etablering av en modern ”företagspark”, företagsetableringar, förstärkning av vår infrastruktur och genomgripande förändringar på centrum/öster kommer i stora delar att behöva ske i samverkan med externa aktörer. · Utred ett koncernbolag De kommunala bolagen förvaltar en betydande del av stadens samlade förmögenhet. I praktiken saknar staden avkastning på detta kapital. För att skärpa och förbättra styrningen och den strategiska inriktningen av dessa verksamheter utreds frågan om att organisera dessa i ett koncernbolag. · Förbättrad resursanvändning – valuta för skattepengarna Stora förändringar i vår omvärld kommer att påverka Landskrona. Omstruktureringen av världens ekonomi kommer med största sannolikhet att medföra stora påfrestningar för svenskt näringsliv och dess förmåga att finansiera den offentliga sektorn som hitintills. En åldrande befolkning där antalet människor över 80 år kommer att öka påtagligt under 2020-talet och medföra en stor utmaning för dagens välfärdssystem. En offentlig sektor med ett kärvare skatteunderlag kommer att innebära stora påfrestningar. Landskronas nuvarande beroende av statliga bidrag utgör här en risk. · Satsning på miljö och klimat Idag råder det ingen tvekan om att vi inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ställas inför stora utmaningar orsakade av miljö- och klimatfaktorer. Av denna anledning startar vi ett utredningsarbete för att kartlägga framtidens klimatproblem för Landskrona för att därefter upprätta en konkret handlingsplan. Såväl investeringar i infrastruktur som i åtgärder mot oönskade miljöeffekter kommer att sluka stora ekonomiska resurser i framtiden. · Inrätta en struktur- och klimatfond Mot bakgrund av ovanstående ska en struktur- och klimatfond skapas. Resurser kan tillföras genom att frigöra kapital från stadens tillgångar, men även genom tillskott från andra aktörer. De medel som kan komma att tillföras en sådan fond ska uteslutande användas för att förbättra stadens infrastruktur och för investeringar i nödvändiga och önskvärda klimatåtgärder.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser