Förvaltningar upp i krisledningsläge

För att förhindra smitta sprids på Landskrona Lasarett finns två tält vid akutintaget dit patienter med feber och hosta och andra Covid-19-liknande symptom hänvisas.
För att förhindra smitta sprids på Landskrona Lasarett görs nu förändringar på akuten så att patienter med smitta eller misstänkt smitta får ett separat spår inomhus.

Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 790. Under den gångna veckan har siffran ökat ytterligare till cirka 1 200 fall per dag. Den 10 december vårdades 270 personer på vårdavdelning och 30 på intensivvårdsavdelning i Skåne vilket är 83 fall fler jämfört med föregående vecka. 

Läget i Landskrona
Liksom övriga skånska kommuner har Landskrona en fortsatt hög smittspridning. Vecka 48 rapporterades totalt 181 fall (390 fall/100 000 invånare), vecka 49 har antalet ökat till 300 fall (652 fall/100 000 invånare). 

Omsorgsförvaltningen
Inom omsorgsförvaltningen är läget är fortsatt ansträngt. I nuläget har 33 brukare/patienter en pågående covid 19-infektion vilket är ungefär samma antal som föregående vecka. Av dessa finns de flesta inom hemvården och två på en korttidsenhet. Antalet medarbetare som har insjuknat har ökat och ligger för närvarande på 27. Till följd av den ökande smittspridningen pågår cirka 300 smittspårningsärenden. Arbetet är mycket resurskrävande och tar en stor del av stabspersonalens tid i anspråk. Förvaltningen gick i veckan upp i krisledningsläge. Det innebär bland annat att särskilda covid-koordinatorer utses ute i verksamheterna samt centralt. Internrekrytering pågår i samarbete med HR för att hitta personer som kan avlasta förvaltningen. 

Förvaltningen gör sitt yttersta för att stärka smittskyddet och skydda brukare/patienter. Brukare med hemtjänst erbjuds att flytta in på boende för att säkerställa att de får den omsorg de behöver. Rutiner för basal vårdhygien följs noga och munskydd och visir används i allt patientnära arbete.  

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen gick i måndags upp i stabsläge. Smittspridningen fortsätter att öka vilket framförallt märks på personalfrånvaron på vissa förskolor. Förvaltningen har gått ut med en vädjan till alla vårdnadshavare med ”15 timmars-barn” om att hålla barnen hemma om de kan. Vädjan har tagits emot väl och man upplever att föräldrar gör vad de kan för att bidra vilket gör att förskolan klarar att hålla igång sin verksamhet. Det ansträngda läget gör att förvaltningen ber HR om hjälp med rekrytering för att klara bemanningen framöver, framförallt inom förskola. 

Inom grundskola och gymnasieskola/vuxenutbildning är läget relativt stabilt. Alla gymnasieelever bosatta i Landskrona erbjuds gratis skollunch. Erbjudandet inkluderar även elever som går på gymnasium på annan ort. 

Övriga förvaltningar och bolag
Övriga förvaltningar och bolag rapporterar att de har något fler medarbetare som är hemma på grund av covid-19 eller i karantän på grund av hushållssmitta jämfört med föregående vecka. Samtidigt rapporterar många även att medarbetare som varit sjuka har tillfrisknat och återgått till arbetet. Sjukfrånvaron ligger på sex procent och heltidsfrånvaron på cirka 13 procent bland stadens medarbetare vilket är en liten ökning jämfört med förra veckan.  

Teknik- och fritidsförvaltningen förlänger stängningen av bad, ishall och träningsanläggningar. Även museet, konsthallen och teatern fortsätter att vara stängda. Biblioteket håller fast vid besöksgräns på åtta personer. Beslutet gäller till och med den 10 januari. 

Övrigt

Lagernivån på skyddsutrustning är fortsatt stabil.

För att nå ut med information till medborgare som talar andra språk än svenska har anslag/flygblad delats ut till hyresgäster alternativt satts upp i trappuppgångar. Detta har gjorts i samarbete med ett 20-tal fastighetsägare i Landskrona. Anslagen/flygbladen kommer uppskattningsvis att nå cirka 80 procent av hyresgästerna i Landskrona. 

Den film på arabiska som har producerats internt och tagits fram för att informera om rekommendationerna kopplade till covid-19, har nått cirka 3 000 personer i Landskrona, vilket teoretiskt betyder att den har nått samtliga arabisktalande i Landskrona stad. Filmen kommer att spridas igen i sociala medier den närmsta veckan, och riktas specifikt till arabisktalande i kommunen. 

Läs mer från igår:
Smittspridning på hög nivå

Till arkivet