Kommunerna tar över provtagning vid misstänkt covid-19

Sedan några veckor tillbaka är det kommunens personal tillsammans med primärvården i Region Skåne som sköter provtagning för misstänkt covid-19 inom hemsjukvård och särskilt boende. Tidigare under pandemin har uppgiften skötts av mobila team från Region Skåne. Efter några veckor med den nya rutinen, kan konstateras att övergången har fungerat bra.
– Från kommunernas sida var man orolig för hur provtagningen praktiskt skulle gå till och hur mycket resurser detta skulle ta, men även för hur logistiken med hämtning av provtagningsmaterial samt inlämning av prover skulle gå till, säger Caroline Schön, specialist i allmänmedicin, som ansvarar för övergripande samordning gentemot kommunerna i Region Skånes krisledningsarbete.

Tydlighet ger trygghet
För att möta oron och säkerställa en patientsäker och smidig övergång från de mobila teamen till primärvård och kommunal vård, lades stor vikt vid att ta fram tydliga instruktioner för alla moment i provtagningen.
– Med tydlighet kommer trygghet, säger Caroline Schön.

Samverkan en nyckel
Den nya rutinen innebär att verksamheterna återgår till hur de arbetade innan pandemin vad gäller provtagning. Att en person ska provtas för covid-19 beslutas av läkare i primärvården. Själva provet tas på dagtid måndag till fredag av kommunal sjuksköterska. På kvällar, helger och nätter är det Falcks läkarbilar och Region Skånes kvälls- och helgmottagningar som sköter provtagningen.

– En stor nyckel till framgång i arbetet är den goda samverkan som finns mellan primärvården och kommunerna, på övergripande ledningsnivå och inte minst ute i verksamheterna lokalt. Alla aktörer har patientens bästa för ögonen, och jobbar utifrån det genom att kroka arm. Det är fint att se, säger Caroline Schön.

Till arkivet