Annons

Ännu inget ljus i sikte för Christa

Christa Jörgensen är multisjuk och tar starka mediciner. Av läkare är hon rådd att ta stöttning av kommunen. Landskrona stad anser dock inte att hon har rätt till mer än hjälp med tvätten för att uppnå en “skälig levnadsnivå”.

Föga oväntat hävdar Landskrona stad sekretess kring fallet Christa Jörgensen. Detta trots att hon själv är helt öppen med sin sjukdomsbild och sin syn på hur hon behandlats av omsorgsförvaltningen som hon anser drog in hennes hemvård med blott två dagars varsel.

Annons
 

Landskrona Direkt kontaktade i samband med att första artikeln skrevs Hanna Yasitli, tillförordnad enhetschef för myndighetsenheten vid Landskrona stads omsorgsförvaltning som är en av två handläggare som skrivit under beslutet om att dra in merparten av insatserna för multisjuka Christa Jörgensen.
– Med anledning av sekretess i individärenden kan jag inte uttala mig specifikt för detta fall, sa hon och menade att endast frågor rörande förvaltningens rutiner för handläggning generell kunde besvaras.

En liten tillbakablick. Christa Jörgensen fick ett telefonsamtal om att hennes bistånd gällande insatserna dusch, inköp, kosthållning, städning, sophantering och aktiviteter avslogs. Kvar fanns hjälp med tvätt. Beslutet som hon erhöll skriftligt samma eftermiddag skulle börja gälla efter två dagar.
– Det var minsann inte lätt att förstå varför det var så bråttom och än mindre allt där stod i beslutet, säger Christa Jörgensen.

Något Hanna Yasitli kommenterar på följande vis.
Det är viktigt att texten i beslutet och beslutsunderlaget ska vara lättbegriplig, vilket alla handläggare känner till och strävar efter. Beslut skickas enligt rutin skriftligt till den sökande men när behov finns förmedlas beslutet även muntligen. Om det är ett avslagsbeslut så har sökande fått ta del av beslutsunderlaget innan beslut fattas. I samband med detta får sökande möjlighet att inkomma med synpunkter på den information som framgår i utredningen, vilket kan vara om något behöver förtydligas eller om någon uppgift i utredningen inte stämmer.

Christa Jörgensen menar att kommunen nu tydligen brutit mot sina egna rutiner.
– Beslutsunderlaget fick jag först ta del av efter att min kompis varit och hämtat det skriftliga beslutet under eftermiddagen. Inte heller pratade vi om jag förstått beslutstexten.

Landskrona Direkt undrar precis som Christa om det är förenligt med lagstiftningen att med två dagars varsel säga upp merparten av den enskildes insatser  av hemvård. Något svar på frågan får vi inte.
– Om pågående bistånd ska avslås ska vi avvakta tills beslutet vunnit laga kraft innan det avslutas. Om ett tidsbegränsat bistånd löper ut i tiden avslutas det i samband att denna tid löper ut, om sökande inte får ett förlängt bifallsbeslut, låter formuleringen från Hanna Yasitli.

Beslutsunderlaget kommenteras inte heller med hänvisning till sekretessen.
– Jag är mycket konfunderad. Det två handläggarna som fattat beslutet var hemma hos mig för sju månader sedan. Det gör ju att ju att jag misstänker att annat ligger bakom, säger Christa Jörgensen.

Hanna Yasitli kommenterar inte när hon träffade Christa senast.
– Var informationen till utredningen inhämtas skiljer sig åt i olika ärenden. Handläggarens uppgift är att inhämta tillräckligt med information för att kunna ta ställning till beslut. Den sökande har alltid en viktig roll när information till utredningen ska inhämtas och får alltid möjlighet att själv berätta om sina behov, säger Hanna Yasitli och menar att hon inte har möjlighet att uttala sig om hur informationen har inhämtats i det specifika fallet.

Omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer (L) rådde vid ett tillfälle rent av Christa att byta aktör inom hemtjänsten men då hon redan haft en privat aktör var det inget alternativ.
Vid samtalet med Christa för ett antal månader sedan upplyste jag henne om att det finns andra aktörer på hemtjänstområdet i Landskrona. Om man av någon anledning inte är nöjd med den kommunala hemtjänsten så finns det alltså möjlighet att snabbt kunna byta till en annan aktör. Det är vad vi kallar för valfrihet, vilket är något bra, säger Jan Allan Beer.
Nu var det just detta som redan skett. Christa hade varit missnöjd med en privat aktör och bytt till kommunal hemtjänst. Hon hade redan utnyttjat “valfriheten”.

Är det inte bättre att komma till rätta med missförhållandena som du har styr över?
– Om Christa vill stanna kvar inom den kommunala hemtjänsten så ska hon givetvis få den hjälp hon behöver. Jag föreslår därför att Christa så snart som möjligt tar kontakt med vår hemvårdschef, som jag är övertygad om kommer att kunna hjälpa henne.

–  Jag kan inte och ska inte lägga mig i enskilda fall utan hänvisar alltid den klagande till rätt instans. Jag får alltid en rapport hur förvaltningen har hanterat fallet. Jag har ingen anledning att tro att Christa kommer med felaktiga påståenden, säger Jan Allan Beer och medger samtidigt att det finns delar inom hemtjänsten som ger honom huvudbry.
– Det är ingen hemlighet att resultaten av socialstyrelsens årliga brukarundersökning för hemtjänsten inte är tillfredsställande. En enig nämnd har beslutat att göra detta till ett prioriterat område för den nya förvaltningschefen.

Sedan en dryg vecka tillbaka har Christa Jörgensen fått öka på sin medicinering.
– Jag har även varit i kontakt med min läkare som gjort ett utlåtande i ärendet.  Han skriver bland annat att jag fortsatt är i behov av mycket stöttning samt att en hastig indragning av mina insatser med största sannolikhet kommer att följas av en försämring av mitt hälsotillstånd. Jag kommer naturligtvis att överklaga kommunens beslut, säger hon. 

Läs mer: Hemtjänsten drogs in med två dagars varsel

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser