Annons

Ett första svar till koloniägarna

Miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) och miljöförvaltningens chef Jörgen Hanak är försiktigt positiva i sitt svar till koloniägarna på Kopparhögarna om en fortsättning även efter 2020.

Med anledning av de inlägg som media gjort till följd av arsenikfynden i Kopparhögarnas koloniområde skriver idag miljöchef Jörgen Hanak och miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) ett svar på de frågeställningar som framkommit. Brevet är skickat till Landskrona Direkt, HD och Uppdrag Granskning.

Annons
 

I samband med att Landskrona Direkt på torsdagen publicerade Björn Perssons debattinlägg – Miljögiftskandalen i Kopparhögarnas koloniområde – kontaktades samtidigt ansvariga på kommunen för att erbjudas att svara. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg var snabb att svara att han inte får svara.
– Jag kommer be Miljöförvaltningen/nämnden svara. Detta rör huvudsakligen myndighetsutövning, och där FÅR jag inte ens ha några synpunkter, skrev han i ett mejl till redaktionen.
Idag kom så ett svar från förvaltningen och dess politiska ordförande. Dessa gör gällande att det är mycket sannolikt att större delen av Kopparhögarna kommer att kunna vara koloniområde även efter 2020. Här nedan följer brevet i sin helhet.

Angående inlägg om Kopparhögarnas koloniområde i Landskrona

Från miljönämndens sida förstår vi oron som kan ha uppstått bland arrendatorerna i Kopparhögarna. Vi vill självklart att alla medborgare ska kunna vistas i Landskrona utan risk för hälsan.

Idag skickar vi ut ett brev till samtliga arrendatorer på Kopparhögarna med information om miljönämndens beslut, bedömning av hälsoriskerna och odlingsrekommendationer. Dessutom kommer informationen finnas tillgänglig via stadens hemsida från och med imorgon.

Miljönämndens beslut ska tolkas som att det är vissa delar av koloniområdet som inte är lämpliga för koloniändamål i sitt nuvarande skick. Det går inte med säkerhet att avgränsa vilka delar av området det gäller då det bara har gjorts en översiktlig undersökning av marken än så länge. Det har tagits relativt få prover i området; motsvarande ett prov per 5000 m2, en yta lika stor som en fotbollsplan.

De undersökningar som har gjorts indikerar inte några omedelbara risker för människors hälsa. Arseniken verkar vara i en sådan form att den endast tas upp i begränsad grad i kroppen. De högsta halterna av arsenik har dessutom påträffats djupare än 30 cm. Dessa höga halter skulle dock kunna orsaka övergående akuta hälsoeffekter på små barn, men då rör det sig om symptom som kräkningar eller diarré. Miljönämnden bedömde därför att man kan vara kvar i området på kort sikt utan risk. Generellt finns det mycket förorenad mark i Landskrona, men riskerna är alltid relaterade till markanvändningen och graden av kontakt med föroreningar. Riskerna bedöms vara extra hög i ett koloniområde där själva idén är att man ska bruka jorden för hand och själv skörda och äta det man odlar. De föroreningar som påträffats i området bedöms inte utgöra en risk utanför Koppargårdens koloniområde eller för grundvattnet.

Vi utsätts alla för arsenik och andra föroreningar i vår vardag främst genom maten vi äter. Det går inte att särskilja dessa allmänna hälsorisker från de som man utsätts för genom att vistas inom koloniområdet. Därför är det inte möjligt att urskilja påverkan på en enskild persons hälsa kopplat till vistelse i koloniområdet. Men det finns fortfarande en osäkerhet när det gäller detaljer om föroreningarnas utbredning och var de kommer ifrån. De rekommendationer som miljöförvaltningen har gett till de som vistas i området ska framförallt ses i perspektiv av denna osäkerhet.

När miljönämnden blev uppmärksammad om att marken var förorenad hade nämnden ett lagstadgat ansvar att agera som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Det ansvaret innebär att besluta att marken inte kan fortsätta att hyras ut som koloniområde utan att det undersöks mer grundligt. Det är mycket sannolikt att större delen av Kopparhögarna kommer att kunna vara koloniområde även efter 2020.

Lilian Håkansson
Miljönämndens ordförande

Jörgen Hanak
Miljöchef

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser