Annons

Debatt: Miljögiftskandalen i Kopparhögarnas koloniområde

Kopparhögarnas koloniområde grundades 1962 och är med sina 530 kolonilotter Landskronas största i sitt slag. Nu har miljönämnden beslutat att ingen uthyrning av marken kommer att ske efter 2021 så tills vida att denna inte saneras från de gifter som kommunen nu hittat. Idag skriver kolonisten Björn Persson ett öppet brev till beslutsfattarna.
Foto: Google Maps.

Till:
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordföranden
Christian Alexandersson, stadsdirektör
Lilian Håkansson, ordföranden miljönämnden

Kopia: Press, media och sociala medier

Gällande: Miljögiftskandalen i Kopparhögarnas Koloniområde, 2019, Landskrona kommun

Med anledning av beslutet taget av Miljönämnden i Landskrona Kommun (§ 17 Akt: 2018-584/69) ställer jag följande frågor till ovan representanter för Landskrona Kommun:

 1. Skulle ni – på en karta över Landskrona Kommun – kunna märka ut de områden av kommunens mark där långsiktiga hälsorisker kan uteslutas för människor som vistas kontinuerligt på området över tid, och även de områden i kommunen där så inte är fallet, och göra denna tillgänglig för kommunens innevånare. Detta torde vara i allmänintresse både för nuvarande och framtida invånare i Landskrona kommun då detta kraftigt påverkar både personlig hälsa och den privata ekonomin.
 2. Om långsiktiga hälsorisker för kommunens innevånare är något som oroar Landskrona Kommun, är det då inte rimligt att ni då erbjuder hälsoundersökningar för sådana som under lång tid vistats på av kommunen uthyrd mark – som enligt ovan protokoll anses medföra hälsofaror – i över 60 år, samt deras närmaste familjer och anhöriga? Bör det inte ligga i kommunens intresse att skyndsamt etablera om sådan uthyrning har orsakat människor sådan fysisk skada som långvarig exponering av dessa miljögifter faktiskt utgör?
 3. Är det inte också rimligt att om sådana fysiska skador har uppstått, om de skapat tillfällig eller kronisk ohälsa, eller till och med en för tidig bortgång. Att dom som drabbats under de årtionden då Landskrona kommun funnit marken god nog att utarrendera, då får arrendet återbetalt, tillgång till professionell vård och skälig kompensation för att kommunen underlåtit att kontrollera markens kvalité under den tiden ni arrenderat ut den?
 4. Det borde också åligga kommunen att skyndsamt kontakta alla de som tidigare har hyrt sådan mark av kommunen, men kanske flyttat till annan kommun eller av annan anledning ej längre är aktiva kolonister, och underrätta dessa – eller deras efterlevande – om den risk kommunen utsatt dom för, och vilka typer av åtgärder som kommunen nu tar för att minimera personligt lidande och ohälsa. Kan ni vänligen presentera en plan för hur ni tänker hantera detta?
 5. Jag har personligen både släkt och vänner som arrenderat kolonilott i området i årtionden och som nu längre inte är i livet, vem vet om Landskrona Kommun är ansvariga för att dom ej längre är med oss idag, deras efterlevande måste ju i så fall kompenseras för den skadan Landskrona Kommun tillfört dom genom att arrendera ut förgiftad mark?
 6. Då det uppenbarligen har gått kommunen förbi i ca 60år, att situationen var så allvarlig som den nu faktiskt anses vara, måste man som boende i kommunen ställa sig frågan; vilka andra miljögiftshärdar ligger oupptäckta utspridda över Landskrona kommun? Hur planerar kommunledningen säkerställa att inte fler sådana här miljögiftskandaler går obemärkta förbi i ytterligare årtionden, inom andra områden i kommunen (kolonier eller inte)?
 7. Då det uppenbarligen är stor risk att miljögifter kan läcka ut i den kommunala dricksvattenreservoar som ligger skyddad strax norr om Kopparhögarnas mest förgiftade områden, hur kommer ni att säkerställa att kommunens invånare inte förgiftas om denna skulle behöva tas i bruk?
 8. De nuvarande arrendatorerna på Kopparhögarnas Koloniområde har investerat blod, svett, tårar och en hel del kapital i sina kolonilotter. De senaste dryga året har kommunen aktivt och med påtryckningar, fördolt och öppet hot, skumraskmetoder och fula trick försökt få områdets kolonister att säga upp sina gällande arrendeavtal utan att få ens ett utkast på nya avtal och sen, efter över ett år, få dom att skriva på nya avtal där kommunen minimerar sina åtaganden och sitt ansvar, med förnyade hot om rättsliga åtgärder, böter, avhysning eller en kombination av dessa. Detta långt innan några miljögifter hade påträffats. Kan ni detaljerat beskriva hur detta agerande från kommunens sida går ihop med de politiska prioriteringar som listas på Landskrona Kommuns hemsida under rubriken “Sex områden för framtiden”.
 9. Då de markprover som tagits påvisar giftvärden som överstiger de olika riktlinjer som finns, främst påträffats i de norra delarna av området, ett – som det nu ser ut – begränsat antal arrendatorer är påverkade. Kommer kommunen redovisa hur de kommer att hantera arrendatorer där marken inte är förgiftad? Kan ni även redovisa de målvärden som ni anser godtagbara för fortsatt koloniverksamhet?
 10. Kommer kommunen att redovisa de beslutsunderlag som finns för eventuella åtgärder, såsom sanering  – genom bortschaktning, sanering genom tillsats av metalliskt järnpulver, mikrobiell nedbrytning eller kombinationer av dessa – i jämförelse med kostnader för eventuell omlokalisering av de drabbade kolonierna till det stora antal tomma tomter och annan oanvänd ej förgiftad mark som redan finns i, eller i direkt anslutning till området? När kommer detta i så fall redovisas?
 11. Enligt protokollet föreligger omedelbara hälsorisker om någon skulle förtära förorenad jord, speciellt hög risk är det för barn. Ändå har kommunen underlåtit att informera de kolonister som är värst drabbade, och har inte heller märkt ut eller spärrat av de av kommunen kända platser med förgiftad jord. Det tar inte mer än någon bråkdels minut för ett barn att skopa in en näve jord i munnen. Hur kommer det sig att det är så högprioriterat att besluta om en eventuell nedläggning av hela koloniområdet som funnits där sedan sextiotalet, men att förhindra omedelbar livsfara och ännu fler dödsfall? För ni har vad jag kan se, ännu inte fastställt hur många barns död detta har inneburit sedan området etablerades – och efter er egna princip för beslut så måste man då förutsätta att ett okänt antal barn redan kan ha dött av att ha ätit förorenad jord under de drygt 60 år området har existerat.
 12. Det har under den här gifthärvan framkommit från hörsägen och rykten att ett företag som under lång tid verkade på mark i direkt anslutning till Kopparhögarnas koloniområde – Hilleshög – har dumpat och grävt ner tunnor med miljöfarligt avfall. Flera av källorna till detta säger att det fortfarande finns före detta anställda från företaget i fråga som bevittnat detta. Hur tänker Landskrona Kommun med säkerhet fastställa att källan till de miljögifter man funnit, inte längre finns kvar och fortsätter att förgifta marken? Kommer man även att ta prover på de kringliggande områdena, inklusive den mark som företaget i fråga förfogat över? Kommer kommunen att undersöka om det finns någon sanning bakom dessa rykten om en möjlig ännu större giftskandal?

Med vänliga hälsningar,
Björn Persson
Skattebetalare, väljare, kolonist

En kommentar till "Miljögiftskandalen i Kopparhögarnas koloniområde"

 1. Pingback: Landskrona Direkt | Ett första svar till koloniägarna

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser