Annons

Kommunledningen fortsätter att ignorera Landskrona Direkts läsare

Utåt vurmar stadens politiker i Rådhuset för den oberoende journalistiken. Någon större tanke på hur det skapas möjligheterna att bedriva denna har man emellertid inte.

Som flera läsare noterade under fjolåret fanns det ingen annons på Landskrona Direkt inför sammanträdena i kommunfullmäktige. Den enkla förklaringen till detta var att politikerna beslutat så. Något som det dåvarande oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) sedermera reagerade på.
– Beslutet blev ogenomtänkt, medgav han i en motion till fullmäktige månaden efter att beslutet tagits.  Han ansåg att kommunfullmäktiges kungörelse skulle ske i samtliga lokala nyhetsmedier, det vill säga i Landskrona Posten, Landskrona Direkt, Lokaltidningen och i den dåvarande Papperstidningen.

Annons
 

Efter det sista kommunfullmäktigemötet 2017 har kommunen valt att inte annonsera ut mötet och den, för demokratin viktiga dagordningen till stadens högsta beslutande organ, på Landskrona Direkt. Samma beslut gäller för Landskrona Posten. Socialdemokraterna har genom Jonas Esbjörnsson för cirka ett år sedan dock lämnat in en motion om att annonsera ut kommunfullmäktigemötena i samtliga lokala nyhetsmedier. Motionen röstades emellertid ner av majoriteten på torsdagens möte i kommunstyrelsen. Det slutliga beslutet tas i kommunfullmäktige.

S drar en lans för den oberoende journalistiken
”Landskrona stad bör värna om mångfald och demokrati. Av den anledningen är det också viktigt att kommunal annonsering sker i samtliga media aktiva i kommunen, vilka följer och värnar de pressetiska reglerna och har ansvarig utgivare.”
Så inleder Jonas Esbjörnsson sin motion och menar att beslutet som togs i januari 2018 är ogenomtänkt. Då beslöts att i arbetsordningen för kommunfullmäktige skriva in att kommunfullmäktiges sammanträdestider ska annonseras i Papperstidningen. Något som än idag står kvar i arbetsordningen, trots att tidningen inte existerar.

Gunlög Stenfelt (L) är kommunfullmäktiges ordförande och hon ger sin syn på varför ett media gynnas ekonomiskt medan andra blir utan.
– Med anledning av ändring i kommunallagen ålades kommunerna att ha digital anslagstavla samtidigt som krav på annan annonsering ströks. Vid partiöverläggning framkom synpunkter på att vi borde ha kompletterande papperstidningsannonsering för att nå de medborgare som saknar tillgång till det digitala nätet. I enlighet med detta beslöt KF att annonsera i Papperstidningen. Tidningen blev kort därefter uppköpt av Lokaltidningen. Förutsättningarna för KF:s beslut förändrades inte med ägarförändringen utan det grundläggande kravet att nå samtliga hushåll står fast.

I den ratade S-motionen står:
”Det (annonsering. Reds anm) borde som tidigare ske i all lokal nyhetsmedia. Det vill säga även i Landskrona Posten, Lokaltidningen och Landskrona Direkt. Det år viktigt att så många som möjligt kan ta del av var och när kommunfullmäktigemöten äger rum eftersom det är det möte som påverkar staden mest. Det är en demokratifråga att politiken är transparent med alla invånare. Det handlar också om att kommunen inte ska gynna ett enskilt företag. Detta med anledning av de konsekvenser som uppstår då kommunens samlade annonsering sker i ett media. Det ar viktigt att kommunen ger samtliga lokala nyhetsförmedlare samma möjligheter att bedriva en oberoende journalistik.”, står det vidare att läsa i motionen.

Torkild Strandberg (L) är kommunstyrelsens ordförande och han menar att stadsledningen inte tar någon notis om hur många som faktiskt vill läsa dagordningen till kommunfullmäktigemötet utan fokus ligger på hur många som kan nås. På en direkt fråga om kommunledningen gjort någon efterforskning på hur många som läser annonserna i Lokaltidningen idag kommer svaret snabbt från Torkild Strandberg.
– Nej.

Den som kanske uttrycker situationen bäst på den presskonferens som hölls efter senaste kommunstyrelsemötet var Landskrona Postens utsände reporter.
– Ni betalar alltså annonspengar till det enda nyhetsmediet som inte är på plats och skriver nyheter.

Torkild Strandberg hävdar också att det är en ekonomisk fråga. Klart är dock att annonserna som tidigare legat på Landskrona Direkt och nått tusentals aktiva läsare har kostat minst av alla annonser.
– Vi står inför stora utmaningar i framtiden, är Torkild Strandberg kommentar när ekonomin kommer på tal.

Kommunledningen har alltså beslutat att annonsera i papperstidningen Lokaltidningen istället för Landskrona Posten. Beträffande digital annonsering så hänvisar Torkild Strandberg till lagen.
– Vi har skyldighet att synas digitalt också men då föredrar vi att synas på vår egen hemsida. Vi gör bara vad lagen säger, menat Torkild Strandberg. Att sedan många av Landskrona Direkts läsare aldrig någonsin besöker stadens hemsida  och än mindre den digitala anslagstavlan saknar betydelse.

Frågan kommer att avgöras i kommunfullmäktige, med största sannolikhet den 1 april.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser