33 nyanlända hänvisas till Landskrona 2018

Det totala flyktingmottagandet (inklusive egenbosatta personer) i skånska kommuner 2015-2017
Det totala flyktingmottagandet (inklusive egenbosatta personer) i skånska kommuner 2015-2017. Grafik: Länsstyrelsen i Skåne.

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ny fördelning av nyanlända invandrare för skånska kommuner. 2018 anvisas 1800 personer, en sänkning från 2017 med nästan 1000 personer. För Landskronas del innebär det att 33 personer placeras kommunen.

Den 1 mars 2016 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända och ordna bosättning åt dem. Regeringen beslutar om länstal och länsstyrelserna beslutar därefter om kommuntal.

Länsstyrelsen Skåne har idag beslutat om kommuntal för de skånska kommunerna 2018.Länsstyrelsen Skåne har valt att utgå från Migrationsverkets beräkningsunderlag till förslag på länstal till regeringen. Där tas hänsyn till kommunernas, befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar) samt nyanlända flyktingars självbosättning.

Lund är den kommun som får ta emot flest nyanlända med 354 följt av Malmö (155) men även Vellinge (140) och Kävlinge (124) får ta ett större ansvar i år.

– I Migrationsverkets beräkningsunderlag inför 2018 tas större hänsyn till antalet självbosatta, det vill säga nyanlända som själva skaffar bostad i en kommun, säger Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne.

1800 personer ska anvisas till de skånska kommuner under 2018, vilket ska jämföras med 2793 personer under 2017. Enligt Migrationsverket har hittills 65 procent av anvisningarna genomförts i Skåne.

– De skånska kommunerna har på flera sätt utvecklat sitt arbete kring bostadsförsörjning och ett ordnat flyktingmottagande. Det är glädjande och bådar gott inför kommande år då mottagandet sjunker, enligt nuvarande prognoser, avslutar Gunilla Holmlin.

Till arkivet