Befesa Scandust renar marken

Befesa Scandust har nu fått tillåtelse att åter starta upp sin återvinningsverksamhet.

Sedan Befesa Scandust stängde ner sin verksamhet i december ifjol har mer än 40 mark- och grundvattenprover på och runt Befesa Scandusts område genomförts. I en slutlig rapport för markundersökningen står att läsa att Varvsudden är förorenad av metaller, cyanid och andra kemikalier, dels från Befesa Scandust och dels från tidigare varvsverksamhet och utfyllnader. Dock utgör, enligt företaget, föroreningarna ingen fara för människor då de återfinns under hårdgjord yta i mark och grundvatten.

Befesa Scandust ser allvarligt på händelserna och hanterar dessa i samråd med berörda myndigheter. Sedan de preliminära resultaten blev kända har Befesa Scandust initierat en dialog med Länsstyrelsen för att bestämma om ytterligare åtgärder. Bland annat har en saneringsplan för mark och vatten redan satts igång. Befesa Scandust har även inlett försök med en ny metod för slamtorkning för att minska risken för utsläpp framöver.
– Tillsammans med Länsstyrelsen har vi definierat ett område där slammet lagrats som vi kommer gräva ur. Vi kommer även att installera ett antal brunnar som ska pumpa och rena det grundvatten som finns under produktionsanläggningen, säger Per-Anders Hjort, projektledare för upprustningen på Befesa Scandust i ett pressmeddelande och fortsätter.
– Sedan verksamheten stoppades i december 2016 har Befesa Scandust utfört en rad åtgärder för att se till att lösa den problematiken som uppstått men även se till att det som skett inte kan återupprepas. Allt detta har även skett i samråd och nära arbete med Länsstyrelsen, avslutar Per-Anders Hjort.

Till arkivet