Låghus istället för fyravåningshus vid Flygeltofta gård

flygeltoftagard
Flygeltofta gård i förlängningen av Flygeltoftavägen. Dammen och huvudbyggnaden som idag innehåller tre lägenheter till vänster i bild och ekonomibyggnaden rakt fram där Emrahus har sitt kontor. Alldeles öster om gården planeras nu för ett 40-tal bostäder i tvåvåningshus.

Flygeltofta gård har ofta tillskrivits de som skapade förutsättning för det moderna Häljarps framväxt. Detta då marken styckades av från gårdens ägor för att bilda villatomter. Den utvecklingen består. Nu går nämligen en detaljplanen som bland annat rör Flygeltofta gård ut på granskning vilken medger ett 40-tal nya bostäder i gårdens närhet.

Syftet med detaljplanen är att säkra bevarandevärden på Flygeltofta gård i form av byggnader och trädgård, pröva lämpligheten att komplettera gårdsmiljön med lägenheter i radhus eller mindre flerbostadshus, omvandla ekonomibyggnader till kontor och bostäder samt bevara en gynnsam miljö för groddjur runt befintlig damm.
Det var väldigt infekterat under samrådet men nu har vi under några månaders tid reviderat projektet. Där är nu tvåvåningsbyggnader istället för fyra stycken fyravångshus, säger planchef Johan Nilsson.
– Nu är detta omritat till tvåvåningsradhus jämförbart med Bo-klok-volymer. Antalet lägenheter är detsamma som tidigare. Innan var det högt och glest nu är det istället tätt och lågt, förklarar han.

Planen möjliggör för 45 bostäder.
– Synpunkterna har främst gällt volymerna men även trafiken, berättar Johan Nilsson.
En trafikutredning ger vid hand att man angör området bäst via Flygeltoftavägen. Grannarna har haft synpunkter på detta men kommunen kommer att ta över vägen. Så istället för att samfälligheten sköter vägen så gör kommunen det.

Nu går förslaget ut på en ny vända och från stadsbyggnadsförvaltningens sida hoppas man nu att de närmst berörda ska var tillfreds med ändringarna.

Fakta om Flygeltofta gård
Flygeltofta gård bedöms rent arkitektoniskt ha ett något spretande uttryck. Gården etablerades förmodligen i samband med enskiftet i mitten av 1800-talet. I början av 1900-talet drevs mejeri på gården. Växtförädlingsföretaget Weibulls köpte Flygeltofta gård 1918. Då omfattade gården större delen av Häljarp ända fram till Öresund. Det visade sig dock att marken var för sandig för att användas till försöksodling. Marken såldes därför som tomtmark till de bostäder som därmed expanderade Häljarps by. Under ett antal år användes gården som representationsgård för Weibulls. Ålodling har också förekommit. Idag är gårdens huvudbyggnad omgjord till tre lägenheter och i ekonomibyggnaden huserar Emrahus.

Modellbild över föreslagen ny bebyggelse. Radhus eller de mindre flerbostadshus med tillhörande utemiljöer i planområdets östra och södra del är tänkta att uppföras i två våningar med möjlighet att inreda vind. Taklutningen är begränsad till 30º och byggnadshöjden 7 m för att hålla nere höjden och därmed skalan på bebyggelsen.
Modellbild över föreslagen ny bebyggelse.
Radhus eller de mindre flerbostadshus med tillhörande utemiljöer i planområdets östra och södra del är tänkta att uppföras i två våningar med möjlighet att inreda vind. Taklutningen är begränsad till 30º och byggnadshöjden 7 m för att hålla nere höjden och därmed skalan på bebyggelsen. Fasadmaterialet på de nya husen regleras i detaljplanen och det anges att fasader i huvudsak ska vara stenmaterial i puts eller tegel med inslag av andra material så som fasadskivor eller trä. Fasaderna föreslås ha dova kulörer för att smälta in i den omgivande parkmiljön.
I det som idag bland annat utgör en park samt ett område med sly är det tänkt att de nya husen ska byggas.
I det som idag bland annat utgör en park samt ett område med sly är det tänkt att de nya husen (grått) ska få  byggas.

Till arkivet