Annons

Debatt: En kommission för hela Landskrona

Kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) vill se "En kommission för hela Landskrona"

Kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) vill se “En kommission för hela Landskrona”

En kommission för hela Landskrona skulle kunna vara en politisk oberoende kommission med uppdrag att fördjupa analysen om orsaken till växande skillnader i hälsa i Landskronas befolkning och att arbeta fram vetenskapligt underbyggda strategier för att minska ojämlikheterna.

För att nå framgång med arbetet för en socialt hållbar utveckling krävs en bred involvering som sätter i gång positiva processer.

Det är aktörer som den kommunala organisationen, forskare, statliga myndigheter, högskola och universitet, näringslivet, ungdomar, civila sektorn som tillsamman med Landskronaborna kan utforma en stad som är positiv att leva och utvecklas i.

Landskrona är på många sätt en bra stad att leva i. Vi har goda förutsättningar att göra Landskrona till den stad den förtjänar. Samtidigt är Landskrona en delad stad med stora problem som måste lösas. Skillnaderna mellan fattiga och rika är för stora och har dessutom ökat under de senaste åren. Landskrona har bland den högsta arbetslösheten i Skåne, barnfattigdomen breder ut sig och sociala orättvisor minskar sammanhållningen och skapar oro och otrygghet. Ett samhälles utveckling kan bedömas utifrån hur dess befolkning mår och hur rättvis hälsan är fördelad mellan olika sociala grupper i kommunen.

Landskrona brottas sedan många år med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslöshet den viktigaste frågan för framtiden. Sociala och ekonomiska klyftor beror i stor utsträckning på hög arbetslöshet och skapar grund för otrygghet och social misär. Ett sådant samhälle vill vi inte ha.

Vi tror på demokrati. Vi tror på människors förmåga att aktivt delta och ta ansvar för sin egen och gemensamma framtid.

Jag är övertygad om att denna negativa utveckling går att bryta.

Att ge alla människor förmåga till egen försörjning, lyfta alla barn så att de lämnar skolan med fullständiga betyg är våra främsta och gemensamma frågor under mandatperioden.

Vi behöver ett ökat fokus på de tidiga åldrarna för att ge de barn med mest behov en bra start i livet, det behövs insatser från tidig ålder. Vi vill därför göra förskolan mer heltäckande och inkludera fler barn.

Det behövs en ökad likvärdighet. En bra och likvärdig skola tar hänsyn till alla elevers sociala bakgrund. Alla elever ska få samma möjligheter att försöka nå sina drömmar.

Vi vill stärka samarbetet mellan skola och arbetslivet. Med förstärkt studie- och yrkesvägledning, praktik och sommarjobb skapas fler möjligheter till arbetslivserfarenhet. Gymnasieskolan ska inriktas på att möta framtidsbranscher och bristyrken och lägga grunden för vidare utbildning.

Det finns inga genvägar till ett helt och starkt Landskrona. Men med satsningar på att göra staden till den barnvänligaste, med fokus på likvärdighet och att ta vara på allas talang och potential, kan vi bygga Landskrona helt.

Landskrona kommun har alltför länge varit i rampljuset för sin politik mot dem som av olika anledningar är i behov av samhällets stöd.

Det handlar om alltifrån hur stadens offentliga rum planeras, med säkra trafiklösningar och inspirerande lekplatser, om barnkultur och om hur förskolan och skolan utformas för att ge alla barn lika möjligheter att växa och utvecklas.

I dag skiljer det nästan sex år i medellivslängd mellan hög- och lågutbildade. Skillnaderna har ökat under de senaste decennierna. Forskning visar att det går att minska skillnaderna genom att påverka de bakgrundsfaktorer, de livsvillkor som påverkar vår hälsa under hela livet. Det handlar till exempel om förutsättningar för en trygg uppväxt, en bra skola, om att kunna klara skolan, få ett jobb och en inkomst och om att ha möjligheter till att påverka sitt liv.

Det är när varenda ung landskronabo får möjlighet att utveckla sina talanger och nå sin fulla potential, oavsett sina föräldrars bakgrund, som de sociala skillnaderna utjämnas. Så investerar vi också i en starkare framtida konkurrenskraft och ökad tillväxt.

Det är så vi bygger Landskrona helt!

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser