Annons

Kvarts miljard bättre än väntat

Pandemi till trots, i Landskrona stad är det guld och gröna skogar när det kommer till ekonomin.

Uppdaterad kl 16.00

Det går bra nu Landskrona. Så pass bra att stadens preliminära bokslut visar på ett överskott på drygt en kvarts miljard kronor.

Annons
 

Strax innan lunch gick Landskrona stad ut med ett pressmeddelande där man säger att det preliminära bokslutet för Landskrona stad 2020 visar på 260 miljoner i överskott i förhållande till det budgeterade resultatet. Överskottet består av flera delar, som tillsammans bidrar till ett starkt resultat för Landskrona stad. 

Landskrona stads preliminära beräkningar visar på ett positivt resultat på 276 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet låg på 16 miljoner kronor. 
–  Även om 2020 var ett speciellt år, är det i grunden avgörande för staden att leverera goda ekonomiska resultat. Det ger ett handlingsutrymme och innebär att vi framåt kan göra satsningar i våra verksamheter utan att låna pengar eller höja skatten, säger Torkild Strandberg, (L) kommunstyrelsens ordförande i pressmeddelandet. 

Årsbokslutet  visar att ekonomin fortsatt är minst sagt god och välskött. Alla kommunala verksamheter visar på överskott och en ekonomi i balans.
–  En god ekonomi är avgörande för att vi framåt kan leverera välfärd av hög kvalitet till Landskronaborna, understryker Torkild Strandberg.

2020 års överskott består av flera delar. De ökade statsbidragen kopplade till att mildra effekterna av coronapandemin bidrar till ett starkt resultat, precis som i många andra kommuner. En förändrad redovisningsprincip av exploateringsintäkter bidrar också starkt till det positiva resultatet. Tillsammans med försäljningen av anläggningstillgångar utgör detta ett överskott på 109 miljoner kronor över budget.

– Vad betyder den förändrade redovisningsprincipen för resultatet? Vi är mitt i årets första budgetberedning så just nu håller vi på att sätta oss in i siffrorna, säger Fatmir Azemi, tidigare bankman och numera kommunalråd för Socialdemokraterna.
– Helt klart görs ett bra arbete med kommunens ekonomi och soliditeten är rent av mycket bra.  Frågan är nu bara om vi kommer att få tillgång till pengarna, säger han.

Landskrona gör starkt ifrån sig på börsen.  Kapitalförvaltningen drog in 46 miljoner kronor till stadens kassa under pandemiåret 2020. Det är 19 miljoner kronor mer än budgeterat.
Enligt pressmeddelandet kommer det nu aktuella överskottet att placeras i stadens kapitalförvaltning som finansierar kommande investeringar, och i resultatutjämningsreserven (RUR), som används för att jämna ut skatteintäkterna över en konjunkturcykel. 

–  Överskottet och vår starka ekonomi ger staden en god ekonomisk grund att stå på. Det är avgörande för att vi ska kunna fortsätta leverera välfärd av hög kvalitet till Landskronaborna även kommande år när förutsättningarna förändras, säger Carina Leffler, stadsdirektör.

Påverkar resultatet på något vis de besparingskrav på drygt 100 miljoner kronor som ligger för 2021 och 2022?
–  Överskottet beror till stor del på engångsfaktorer, exempelvis förändrade regler för hur exploateringar redovisas och de stora statsbidrag som kommit extra och sent på året – med anledning av Covid 19, svarar Carina Leffler.

Vad innebär resultatet för stadens kassakista?
– Resultatet innebär att staden till stor del har kunnat finansiera sina investeringar med egna medel. Likviditeten har stärkts vilket har inneburit att staden har kunnat skjuta upp att ta lån eller att avyttra placerade medel. Stadens goda soliditet har bibehållits. En del av det goda resultatet sätts av i en resultatutjämningsreserv som kan användas de år då utvecklingen på skatteintäkter och generella statsbidrag är lägre.

Hur mycket har Landskrona på bankboken och hur stora är lånen idag?
– Staden har 800 miljoner kronor i placerade medel. Under året har staden avyttrat 50 miljoner kronor för att stärka likviditeten men värdet har under året ökat med 46 miljoner vilket har gjort att värdet på placerade medel i stort sätt är oförändrat under året. Staden har lån på 250 miljoner per 2020-12-31. Under 2020 har staden lånat 100 miljoner kronor. Stadens låneskuld är låg i jämförelse med andra kommuner, avslutar Carina Leffler.

Bokslutet och årsredovisningen fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 april. 

En kommentar till "Kvarts miljard bättre än väntat"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Kräver stopp för nedskärningar i välfärden

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser