Annons

Saxtorpsskogen på väg att bli naturreservat

Ett område motsvarande 150 fotbollsplaner i Saxtorpsskogen är på gång att bli naturreservat.

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till inrättande av ett kommunalt naturreservat i Saxtorpsskogen. På torsdag kommer ärendet upp i kommunstyrelsen.

Annons
 

Behovet av att skydda Saxtorpsskogen har aktualiserats vid flertalet tillfällen. Redan i mitten av 1990-talet arbetades det med planer på ett naturreservat i Saxtorpsskogen. Det nu framtagna förslaget föreslår naturreservat på de kommunalt ägda delarna av Saxtorpsskogen och inkluderar totalt 109 hektar kommunalägd mark varav 102 hektar är skog och 7 hektar är öppen mark. En utökning av området kan komma att bli aktuellt då meningen är att stadsbyggnadsnämnden ska få  i uppdrag att bevaka möjligheten att köpa in mer mark i anslutning till naturreservatet när tillfälle och möjlighet ges.

Syftet med naturreservatet är att bevaka biologisk mångfald, tillgodose områden för friluftslivet samt skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Saxtorpsskogen är det enda större skogsområdet i Landskronatrakten och ett populärt område för friluftsliv. I mitten av 1800-talet påbörjades skogsplanteringar på ett område med flygsand för att hindra tidvis besvärande sanddrift. I huvudsak planterades tall men med tiden planterades också andra trädslag även sådana av utländsk härkomst. I den skötselplan som nu tagits fram sägs att välutvecklade bestånd av tall ska gynnas medan gran och utländska träd fasas ut.

Det slutgiltiga beslutet om ett naturreservat i Saxtorpsskogen fattas av kommunfullmäktige, troligtvis i slutet av månaden.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser