Ingen skattehöjning i Region Skåne

På tisdagen klubbades budgeten inom Region Skåne för 2021.
På tisdagen klubbades budgeten inom Region Skåne för 2021.

Skattesatsen i Region Skåne 2021 blir oförändrad med 11,18 kronor. Det beslutade Regionfullmäktige vid tisdagens sammanträde när man fastställde verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2021.

Verksamhetsplan och budget 2021 har underrubriken ”Gör skillnad för Skåne” där ledorden är anpassning till förändring, ständigt lärande och förbättringar. Detta är också särskilt viktigt menar man efter ett år med covid-19 som utmanat alla verksamheter på ett genomgripande sätt. Fokus i budget 2021 ligger på att starta upp och om verksamhet som påverkats kraftigt av pandemin. Budgetförslaget för perioden 2021-23 är också lagt med sikte på en budget i balans för att säkerställa att påbörjade investeringar vid de större sjukhusen, i digitalisering av verksamheten och i utbyggd kollektivtrafik kan genomföras enligt plan.

Några exempel på satsningar i budget 2021:

  • Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt knappt 40 miljarder kronor 2021 vilket är nästan 2 miljarder kronor mer än under 2020. En halv miljard, 534 miljoner kronor, avsätts för att korta de vårdköer som finns inte minst för att annan vård inte utförts under pandemin covid-19. Fortsatt prioriteras också utvecklingen av den nära vården och primärvården får en särskild satsning på cirka 173 miljoner kronor liksom psykiatrin på olika vårdnivåer får en särskild satsning på knappt 80 miljoner kronor. Andra satsningar som görs handlar om fler intensivvårdsplatser, förlossningsvård, palliativ vård och hjälpmedel. Prioriterade verksamhetsområden är, förutom primärvården, liksom tidigare år mödra- och förlossningsvård, cancervård, psykisk hälsa och akutsjukvård.
  • Under pandemin har digitaliseringen i all verksamhet tagit stora kliv framåt. På så sätt kan fler patienter själva boka tider i primärvården, ta del av sin patientjournal, få rådgivning, stöd och behandling via nätet. Med Skånetrafikens utvecklade rese-app och nya anpassade digitala biljetter kan resenärerna hitta resor, se om bussen är fullsatt och betala på ett smidigt sätt.
  • Under covid-19 har medarbetarna i Region Skåne påverkats på många sätt – snabb omställning till nya arbetsuppgifter, periodvisa hög arbetsbelastning för vissa grupper, högre sjukfrånvaro och ökad vård av sjuka barn. För planperioden står därför goda arbetsvillkor i fokus. För att klara den framtida kompetensförsörjningen, framför allt inom sjukvården, och stärka Region Skåne som en attraktiv arbetsgivare sker fortsatta satsningar på AT/ST-läkare inom bristgrupper, kombinerad tjänstgöring för läkare inom organisationen samt specialistutbildning av sjuksköterskor och undersköterskor.
  • Kollektivtrafiken har tappat många resenärer under pandemin och det aviserade statsbidraget på 300 miljoner kronor för trafikens intäktsbortfall riktas direkt till Skånetrafiken. Busstrafiken ska fortsatt utvecklas i samverkan med kommunerna och utifrån miljömålen om fossilbränslefria transporter. Ambitionen är fortsatt att stärka den regionala arbetsmarknaden och förutsättningarna för tillväxt och det samlade trafikutbudet ska bättre anpassas utifrån efterfrågan och resandebehov.
  • Region Skåne ska bidra till en kulturverksamhet med både bredd och kvalitet med inkludering och hög tillgänglighet, i nära samverkan med andra nämnder, föreningslivet och det professionella kulturlivet. Insatser för barn och unga är särskilt prioriterade. Under hösten 2020 har en regional kulturplan för Skåne 2021-24 beslutas och är utgångspunkten för kulturverksamhetens prioriteringar under planperioden.
  • Under 2020 har arbetsmarknaden i Skåne ytterligare försvagats på grund av covid-19. Det regionala utvecklingsarbetet behöver därför fokusera än mer på ökad sysselsättning och hållbar tillväxt i Skåne. En utbyggd infrastruktur är en viktig del för att arbetsmarknaden ska utvecklas men också för en grön region och hållbar tillväxt. Samarbetet inom Öresundsregionen ger också Skåne många unika och goda möjligheter för regional utveckling.
  • Investeringar i ”framtidens sjukhus” på sjukhusområdena i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Hässleholm börjar nu ta fart på allvar. Under 2021 påbörjas också utrullningen av Skånes digitala vårdsystem (SDV), ett arbete som förberetts under flera år. Investeringsbudget under planperioden 2021-23 beräknas till cirka 19 miljarder kronor.
Till arkivet