DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Bygg fler billiga hyresrätter

Christine “Kikki” Lenander, förstanamn på Vänsterpartiets lista i Landskrona vill att kommunen gör något åt den rådande bostadsbristen.
Christine “Kikki” Lenander, förstanamn på Vänsterpartiets lista i Landskrona vill att kommunen gör något åt den rådande bostadsbristen.

Bland annat Boverket har visat på att det är bostadsbrist i Landskrona precis som i de flesta andra kommuner i landet. Vi har stora problem på bostadsmarknaden som beror på lågt byggande, skenande priser och bostadsbristen. Utöver det har vi en bostadsbubbla som hotar samhällsekonomin.

Hur har vi hamnat i den här situationen? En viktig förklaring är den förda bostadspolitiken. Regeringens tidigare bostadpolitiska mål var ”Målet för bostadspolitiken är att alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggnad och förvaltning skall en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.” Medan det nuvarande målet är ”Långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som motsvarar behoven. ”

Skillnaden på dessa mål visar en tydlig skillnad på vilken viljeinriktning man har, och på hur man ser att politiken kan användas som styrmedel och för att gemensamt skapa ett tryggt och solidariskt samhälle för alla.

Under 90-talets systemskifte avvecklades statliga ränte- och investeringsstöd, risken flyttades från det offentliga till privatpersoner och fastighetsägare, och en skatteomläggning som höjde hyrorna genomfördes. Vad har detta lett till? Om vi börjar med att titta lite i backspegeln, under 1900-1930 hade Sverige Europas sämsta bostäder. Man insåg att detta var ett problem och valde att med politiska medel och direktiv satsa och göra skillnad. Under 1930-1990 hade Sverige mest bostadsbyggande i världen. Men under 1990-2014 hade vi det dyraste bostadsbyggande i Europa.

Fram till 00-talet följdes befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet i princip åt. Sedan dess har befolkningskurvan stigit markant medans bostadsbyggandet har legat på en lägre nivå än vad den gjorde fram till 90-talet.

Men det byggs ju massor tänker ni. l norra Landskrona växer det fram helt nya bostadsområden med småhus och bostadsrätter. Men för vem byggs det och byggs det tillräckligt?

Om man tittar på hur kurvorna de senaste decennierna för bostadspriser och hushållens disponibla inkomst ser man hur stora grupper exkluderas från bostadsmarknaden. Fram till början av 00-talet följdes även dessa åt. Men nu är kurvan för bostadspriserna mer än dubbelt så hög. Även när man tittar på hyressättningen ser man hur man de senaste decennier gått i en allt mer ojämlik riktning. Fram till 90-talet byggdes det mest hyresrätter för de med låg och medelinkomst medan idag byggs det framförallt för de med högre inkomst. Man försvarar detta med att man på så sätt skapar en ”naturlig bostadstrappa” som bygger på att man under livet ökar sin inkomst. Men detta fungerar inte! På grund av bostadsbristen finns det inte tillräckligt med billiga bostäder för ungdomar, låginkomstagare eller för de som helt enkelt inte vill lägga huvuddelen av sin inkomst på sitt boende.

Detta är resultatet av en borgerlig bostadspolitik. Under det borgerliga styret avskaffades investeringsstödet till hyresrätter, det blev dyrare att hyra i andrahand, allmännyttan monterades ner och som jag tidigare nämnt har det byggt alldeles för lite. Högern är tydliga med att de vill fortsätta den här vägen, man vill att bostad ska vara en marknad och individens rättigheter ska tas bort. Man vill införa marknadshyror och vill att det ska vara stora skillnader på boendet beroende på vilken inkomst du har. Man flyttar ansvaret från att ta ett gemensamt solidariskt välfärdsansvar till den enskilde individen, eller som de ser det kunden.

Vad vill då Vänstern? Rätten till en bra och trygg bostad är en del av välfärden och en mänsklig rättighet. Därför måste det offentliga spela en viktig roll. Det måste finnas bostäder med skäliga hyror för alla inkomstspann. Vi måste motverka bostadssegregationen genom att stärka allmännyttan, bygga fler billiga hyresrätter och ta ett tydligt socialt ansvar vid stadsplanering. Ett ökat utbud av bostäder sänker priserna, minskar belåningsgraden, motverkar bostadsbristen och undviker att blåsa upp bostadsbubblan. Vi måste ta ett gemensamt ansvar för ett mer jämlikt och solidariskt samhälle.

Under den senaste mandatperioden har regeringen med stöd av Vänsterpartiet gjort den största satsningen på bostadssektorn på över 20 år! Satsningen innehåller bland annat investeringsstöd till hyresrätter, upprustningsstöd, kommunstöd för att ta fram mark, stöd till äldreboenden och studentbostäder och stöd till marksanering.

Hur vill vi gå vidare? Det offentliga (det vill säga vi tillsammans) måste ta ett större ansvar för finansieringen. Vi vill se förmånliga statliga lån för nya hyresrätter och en stärkt allmännytta. Vi vill ha starkare kommunala planeringsverktyg, statliga byggbolag och utjämnade klyftor via exempelvis bostadsbidrag. Andra viktiga åtgärder som vi vill ha är er regionalplanering, bostadsförmedlingar, renoveringsstöd och slopade inkomstkrav. Vi vill ha en stad för alla inte bara för konsumenter.

Vi kan bygga bort bostadsbristen – om viljan finns. Vi har gjort det tidigare!

Christine “Kikki” Lenander
Vänsterpartiet Landskrona

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet