Annons

Stadsdirektören: "Det är inte okej"

Stadsdirektör Stefan Johansson.

Finns det en vidlyftig ”kultur” inom Landskrona stad?
Frågan är berättigad, inte minst sedan Landskrona Direkts granskning av Hamburg-resan och Landskrona Postens avslöjande om att en hög tjänsteman köpt tre traktorer av kommunen.
En extern revisionsfirma är inkopplad för att granska hur det går till när kommunen avyttrar egendom. Rapport ska inkomma om cirka en vecka.

Annons
 

Lägg därtill att när kommunrevisionen nyligen gjorde stickprov på tre fakturor från åren 2013 och 2014, på direktupphandling hos stadsbyggnadsförvaltningen riktades anmärkningar mot två av dessa.
– Förvaltningen borde då ha övervägt att göra en upphandling för det fortsatta arbetet, skriver revisorerna.

Det är inte utan att det finns en känsla av att vissa av stadens chefstjänstemän och i viss mån politiker flyttat fram sina positioner när det gäller att vara frikostiga med skattekronor. Frågor vad som döljer sig bakom en representation uppstår när kvittona inte är specificerade. Och vem kontrollerar när media allt mer utarmas?
– När det gäller en representation ska syftet framgå och också deltagare. Det ska ligga inom nämndes uppdrag och budget. Det ska finnas ett vällovligt syfte. Det är grunderna, säger Stefan Johansson, tf stadsdirektör och tillfogar att när en representation som i Hamburg-fallet utgör en konferensresa ska det läggas upp på ett konto där det kan finna flera dokument som man ska kunna följa.
– Det ska vara enkelt att plocka fram underlaget.

Ska det finnas någon form av rapport när en nämnd eller förvaltning varit på studieresa?
– Nej, det finns inga krav på det.

Vi hittade ett kvitto som heter 11 x meny. Är det okej?
– Vad som innefattas i menyn har väl inte vi, ärligt talat, några krav på hur specade underlagen ska vara, svarar Stefan Johansson varpå vi direkt kontrar: “Men det är ju en alkoholnota”.
– Hur ser vi det?, undrar Stefan  Johansson och vi ställer samma fråga.
Tystnad följer, innan Landskrona Direkt förklarar att förvaltningschefen medgett att så är fallet.
– Naturligtvis ska kvittona ha en karaktär som gör att det går att följa vad man har haft för utlägg. I det här fallet utgör det inte tillräckligt underlag för att kunna ha den kontrollen.

Nu hör det till saken att vad som ätits finns att skåda på fakturan från resebyrån där såväl mat som logi ingår, men just detta kvitto  är redovisat vid sidan av. Maten för drygt 13 000 finns på det stora kvittot men ”dryckesmenyn” på 3300 kronor är betald separat med förvaltningschefens kort och då enbart redovisat som 11 x meny.
– Det är inte okej. Allt ska vara transparent och man ska kunna stå för de utlägg man har och de ska vara inom ramen för de regelverk och policys vi har. Och inte som det verkar i detta fallet, att man mörkar eller försöker kringgå något, säger Stefan  Johansson.

Har man följt policyn för representation vid Hamburg-resan?
– Nej, inte vad jag kan se i alla avseende. Dels har beloppsgränsen för internrepresentation vid något tillfälle överskridits. Det är inte okej. Det är inte heller okej att bjuda på alkohol mitt under dagen som skedde under lunchen. Här kan man naturligtvis diskutera vad som är arbetstid eller inte, eller om fritidspolitikerna är där på uttagen semester. Det handlar om ett gott omdöme. Jag förutsätter att de har arbetet efter lunchen.

Vad blir uppföljningen på detta, får det några konsekvenser?
– Det föranleder att jag kommer att ha en diskussion med berörd förvaltningschef och förhöra mig om hur detta kunnat uppstå. Om man haft koll, vetskap och kunskap om vart det brustit. Naturligtvis kommer jag att tala om att detta inte är okej och att regelverket måste följas framöver.

I det aktuella fallet har man en representation till lunch och en till kvällen. Finns det en gräns för hur många representationer man kan ha för samma grupp?
– Nej, det är en lämplighetsfråga och det är väl en av de brister som jag kan se finns i representationspolicyn.

Vad finns det för kontroll?
– Vi har något som heter reglemente för intern kontroll där kommunstyrelsen väljer ut ett par frågor som man ska kolla i hela organisationen. Varje nämnd är också skyldig att ha några sådana här kontroller. Representation är relativt frekvent återkommande i dessa kontroller. Brister rapporteras sedan till kommunstyrelsen.

2 av 3 stickprov hos stadsbyggnadsnämnden fick nyligen anmärkningar i en sådan kontroll. Borde då inte revisionen få ett utökat uppdrag att gå igenom fler upphandlingar och även andra poster?
– Det är anmärkningar bakåt i tid. Vi har ett mer framåtsyftande perspektiv. Det vill säga de brister som vi uppdagar de måste vi säkerställa så att de fungerar framöver enligt det regelverk och rutiner som vi har.

Det talas om en avyttringskultur. Vi har nyligen läst om tre traktorer men även hört något om en bil som ska ha köpts direkt av en anställd och alltså inte kommit ut på den öppna marknaden.
– Ja, det är möjligt, säger Stefan Johansson och kan inte svar på om det finns fler liknande fall.
– Det är därför vi nu bett Ernst & Young se över detta och skärpa upp våra rutiner. Arbetet pågår. För att ingen ska misstänkliggöras kommer detta att skärpas upp. Har vi något av betydande värde så ska det först och främst inte vara riktat till anställda utan ska ut till publik försäljning. Är någon anställd intresserad så får de då agera på den arenan, avslutar Stefan Johansson.

Läs mer om Hamburg-resan:

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser