PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskrona är så mycket mer än tätorten

De människor och företag som valt att bosätta sig och vill bedriva sin verksamhet utanför tätorten ska ges goda möjligheter.

Tyvärr blir äldre detaljplaner ofta ett hinder därför att de inte längre är anpassade till de behov och krav som ställs i dag på ett boende. I plan och bygglagen (PBL) finns det inte någon uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring av en detaljplan. Ändringen ska dock uppfylla plan och bygglagens krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den befintliga detaljplanen.

I enskilda fall är det staden som avgör om det är lämpligt att ändra en detaljplan eller om den befintliga planen ska upphävas och ersättas med en ny. Kommunen kan även ta bort, justera eller lägga till i en detaljplan genom att upphäva en geografisk del av den. Digitaliseringen innebär att det är enklare i dag att ändra i en detaljplan flera gånger så länge som tydlighetskravet uppfylls. Det kan bl.a. handla om ett område där staden upprepade gånger medgett avvikelser mot en viss planbestämmelse vid bygglovhandling. Ändringen kan även behövas för att föra in bestämmelser som att skydda kulturmiljöer eller klimatanpassning som bl.a. kan innebära förbud att bygga källare pga. översvämningsrisk. Äldre planer kan även kompletteras genom att öka eller minska byggrätten eller lovplikten i befintlig bebyggelse.

Landskrona stad är så mycket mer än själva tätorten. Landsbygden som utgör den största ytan får inte åsidosättas. Vår kommun består, förutom tätorten, av öppna landskap och skogar samt en fantastisk strandlinje. I miljöbalken (MB) regleras strandskyddet med syftet att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden, där det skyddade området normalt är 100 meter från strandkanten. Länsstyrelsen kan även utöka strandskyddet upp till 300 meter. Den som vill bygga inom ett strandskyddat område kan söka dispens om särskilt skäl finns. Kommunen kan också upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny detaljplan antas om det finns särskilda skäl för det.

Vi sverigedemokrater anser att om kommunen ska ha en levande landsbygd, så måste positiva förhandsbesked och bygglov meddelas och beviljas i större utsträckning då både PBL, och miljöbalken tillåter avvikelser och dispenser. Det handlar även om hur lagarna tolkas. Och inte minst att en politisk vilja finns för att skapa möjligheter för de som vill bo på, och utveckla landsbygden.

Daniel Engström (SD)
Ledamot kommunstyrelsen

Emil Fennstam (SD)
Ledamot stadsbyggnadsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).