Det dribblas med de äldres aktivitetsstöd

Seniorsportandet är på frammarsch men det beslutade aktivitetsstödet till fritids- och idrottsföreningar har ännu inte verkställts.

Politiker beslutar, men till vilken nytta undrar Björn Wiklund. Ifjol utnyttjade han ett erbjudande från Vänsterpartiet att lämna in ett så kallat ”medborgarförslag till kommunfullmäktige”, vilket sedan partiet undertecknade genom Henning Süssner Rubin. En motion med rubriken ”Ge lokalt aktivitetsstöd till pensionärers organiserade fritidsaktiviteter” antogs (!) därefter i november 2016.

I somras ställde Björn Wiklund som är aktiv och ledare inom Friskis & Svettis frågor till fritidsförvaltningen när bidragen kunde rekvireras men fick då till svar att man arbetade med hur det skulle hanteras. Han beslöt därmed att invänta efterföljande bidragsperiod.

I november tog han åter kontakt.
– Jag fick då veta att beslutet helt ändrats för att passa in i projektet med Puls Arena. Man tog på eget initiativ bort det beslutade bidraget till förmån för sin egen variant av seniorträning, säger, Björn Wiklund och det går inte att missta hans upprördhet.

Landskrona Direkt har fått ta del av den mejlkonversation som Björn Wiklund haft med fritidsförvaltningens företrädare. 
Verksamhetsutvecklare Tom Sörensson, skriver bland annat:
”Underlaget presenterades för Fritidsnämnden och, efter diskussion beslutades följande:
Att införa gratis upplåtelse av verksamhetslokal i kommunens idrottsanläggningar för alla pensionärer från 60 år och uppåt, bestående av en privat- eller föreningsgrupp om minst 3 personer. Erbjudandet gäller alla vardagar från kl. 8.00 -15.00, företrädesvis i Idrottshallen samt, Puls arena, undantaget gymmet. Detta blev resultatet av den motion Du hänvisar till.”

Med andra ord skulle, om detta stämmer, en nämnd ändra ett beslut fattat av kommunfullmäktige, något som knappast låter sig göras.

Motionens att-sats är tydlig och säger:
…att reglerna för kommunalt aktivitetsstöd till föreningslivet i Landskrona ändras så att stöd utgår även för personer som har fyllt 65 år under det halvår som ansökan avser.
Något ett enigt fullmäktige beslutat om än med ett särskilt yttrande från Treklövern som vill att man i regelverket är noga med att det handlar om fysiska aktiviteter.

Kjell Thoresson, förvaltningschef för fritids- och kulturförvaltningen hänvisar till att det på kommunstyrelsens bord nu ligger en utredning om och hur en samordning av stadens totala föreningsstöd ska organiseras.

– Vi har alltså väntat in ärendet av hanteringen av den övergripande föreningsbidragshanteringen eftersom det kan ha stor påverkan hur vi kan handla framöver och vilka resurser som i så fall står till vårt förfogande, skriver han i ett mejlsvar till Björn Wiklund och som han nu också vidarebefordrat till Landskrona Direkt.

Fritidschefen redogör i sitt svar även för en del satsningar  som gjorts för äldre på Puls Arena, något som i sig är hälsobefrämjande men som inte har med motionens intention om aktivitetsstöd att göra.

Björn Wiklund understryker att all satsning på att aktivera äldres fysiska och sociala aktivitet är bra men att man måste ta beslut på rätt sätt och med full öppenhet. Han uttalar även stor besvikelse över att inte fått ut begärda handlingar och beslutsunderlag. 
– Puls Arena är ett bra projekt för många föreningar men ett beslut taget i kommunfullmäktige måste väl ändå ändras av kommunfullmäktige,  säger han och fortsätter.
– Tjänstemän bör inte kunna ta pengar som styrts till utpekade ideella aktörer för att satsa på helt andra projekt än en bifallen motion avser. Kan man kan hantera en motion på detta vis, måste man fråga sig hur många andra motioner som hanterats på samma sätt?, säger han.

– Jag hoppas verkligen att alla ideella föreningar som tränar äldre så som avses i aktivitetsstödet kontaktar förvaltningen och ber att få ut sin del av bidraget på det sätt som motionen avsåg, avslutar Björn Wiklund.

Läs mer:
Aktivitetsstöd till plus 65

Till arkivet