Annons

Niklas Karlsson utreder kommunernas framtid

Regeringen har idag förordnat riksdagsledamoten Niklas Karlsson (S) som ny ordförande i Kommunutredningen. Niklas Karlsson har genom med sin erfarenhet som kommunalråd i Landskrona goda kunskaper om kommunernas utmaningar och förutsättningar.

Annons
 

– Samhällsutvecklingen leder till att skillnaderna mellan landets kommuner blir allt större. För att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela landet är det nödvändigt att kommunerna har kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. Här har Kommunutredningen ett viktigt uppdrag och jag är övertygad om att Niklas Karlsson kommer göra ett utmärkt jobb som utredningens ordförande, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

– Jag är mycket hedrad över att bli ordförande i den parlamentariska kommittén om kommunernas framtid, men också ödmjuk inför ett så stort och komplext uppdrag, säger Niklas Karlsson.

Niklas Karlsson blev efter tolv år som kommunalråd i Landskrona riksdagsledamot efter valet 2014. Han sitter riksdagens finansutskott och är sedan tidigare även ledamot i den statliga budgetprocesskommittén som har till uppdrag att se över statens budgetprocess. Sedan 2008 är han ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening som har till uppdrag att erbjuda kommunerna finansiering med låg ränta för sina investeringar. Han är även ledamot i kommunfullmäktige i Landskrona.
– Sveriges kommuner har ett brett uppdrag och olika roller av skiftande karaktär. Kommunerna förutsätts ha förmåga att ta ett omfattande och betydande ansvar för välfärd och den lokala samhällsutvecklingen. Det ställer höga krav på deras förmåga att hantera de utmaningar som följer av samhällsutvecklingen, säger Niklas Karlsson.
– Samtliga kommuner följer samma lagstiftning och har i huvudsak samma ansvar och uppgifter. Samtidigt finns stora skillnader mellan landets kommuner, vilket påverkar deras möjligheter att hantera sina uppgifter.

En bakgrund till utredningen är att hälften av landets kommuner krympt sedan 1970-talet då den stora sammanslagningsreformen sjösattes. Utredningen har ett omfattande uppdrag som sträcker sig fram till oktober 2019.
– Någon ny stor våg av kommunsammanslagningar blir det inte, snarare en kombination av olika lösningar, säger Niklas Karlsson.
–  Ökad samverkan, olika typer av uppgifter för olika kommuner, så kallade asymmetriska lösningar, och flyttning av vissa verksamheter från eller till den kommunala nivån.

– Målsättningen är inte att minska kommunernas makt. Vi ska försvara den decentraliserade välfärdsmodellen. Några stora dramatisk reformer ska vi nog inte räkna med, däremot är förändringar nödvändiga om kommunerna ska klara sina åtaganden i framtiden, avslutar Niklas Karlsson.

I samband med att Niklas Karlsson tillträder kommer utredningens tidigare ordförande, numera migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon, att avträda uppdraget.

Kommunutredningens uppdrag

Kommunutredningen (Fi 2017:02), som är en parlamentarisk kommitté, tillsattes i början på 2017 med uppdraget att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera de närmaste decenniernas utmaningar. Utredningen ska bl.a. analysera i vilken utsträckning olika åtgärder kan stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen. Det kan handla om kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter och en asymmetrisk ansvarsfördelning, men även andra tänkbara åtgärder. Förslagen kommer att redovisas i oktober 2019.

Utredningen har även haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan och kommer redovisa sina förslag i ett delbetänkande redan den 1 oktober i år.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser