Kärvare ekonomi att vänta i kommunen

Det har tidigare aviserats hårdare tag om kulorna men kanske kan kommunen släppa lite på greppet nu när det vankas extra statsbidrag.
Hårdare tag om kulorna framöver.

– Det ekonomiska läget för Landskrona stad, såväl som för flertalet kommuner i Sverige kommer att vara ansträngt de närmsta åren, det skriver de båda stadsdirektörerna Christian Alexandersson Stefan Johansson till sina förvaltningschefer och höjer redan nu ett varningens finger för effektiviseringsuppdrag på mellan 20-30 miljoner kronor till nämnderna under 2018.

Sveriges kommuner och landsting varnar för kärvare tider i en ekonomirapport, något som nu föranlett att Landskrona stads förvaltningschefer fått i uppdrag att redovisa möjliga lösningar för staden till effektiviseringar.

Trots att Landskrona stad ifjol gick drygt 50 miljoner bättre än väntat och de svarta siffrorna visade på 71,5 miljoner kronor så har kommunledningen i samråd med Treklövern beslutats att redan nu påbörja en diskussion om kostnadsbesparingar för att vara i balans med ett lägre kostnadsläge 2018.

Effektiviseringsuppdrag, sänkt kostnadsläge, frågan är vad förvaltningscheferna lägger för värderingar i dessa ord. Landskrona Direkt kontaktade samtliga förvaltningschefer för att höra hur de ser på vilka lösningar det finns för just deras förvaltning/nämnd samt om det finns risk för personalnedskärningar.

Inom parentes står den siffra som motsvarar den effektivisering som förvaltningschefen har att ta hänsyn till i samband med stundande förvaltningsdialog.

Anders Grundberg, utbildningschef. (minus 7,1- 10,7 miljoner kronor)
– Något formellt uppdrag att redovisa effektivisering utifrån en specifik nivå har vi på utbildningsförvaltningen inte fått. Däremot förs en dialog med stadsledningen om vi hamnar i ett läge där effektivisering krävs, vad kan vi då göra. Denna dialog förs ännu så länge på en övergripande nivå utan några konkreta förslag. När vi vet mera om 2018 års budget kommer vi givetvis att arbeta intensivt med konsekvenserna av en eventuellt minskad budgetram. Där är vi som sagt var inte.

Christin Jonsson, omsorgschef. ( minus 6,3- 9,4 miljoner kronor)
– Det arbetet sker parallellt med den vanliga budgetprocessen. Vi har påbörjat dialogerna och uppdraget för 2018 redan nu men har inget konkret att presentera.

Annette Lindberg Molin, chef över individ- och familjeförvaltningen. (minus ca 3-4,5 miljoner kronor)
– Det finns ännu inte några beslut fattade av politiken. Inom IoF diskuterar vi just nu möjliga lösningar men har ännu inte några konkreta förslag att redovisa. Det är en pågående process och förslag kommer vi att förelägga vår nämnd när vi vet vilka siffror som gäller för effektiviseringen för 2018.

Robert Svensson, chef över teknik- och serviceförvaltningen. (minus 1,5-2 miljoner kronor
– Det är tillsvidare arbetsmaterial.

Kjell Thoresson, kultur- och fritidschef. ( 440 000 – 650 000 kr på fritid och 500 000 – 700 000 kr på kultur)
– Vi har haft dialog kring detta och där redovisat vår hållning. Därefter kommer – troligen – vi få ett ”skarpt” effektiviseringskrav på ett idag okänt belopp. Eftersom det handlar om effektivisering, till skillnad från besparing, är inga personalnedskärningar aktuella, i dagsläget.

Eva Lövbom, räddningschef. (minus 340 000 – 500 000 kr)
– Vi planerar inte för några personalnedskärningar i nuläget. Vi har inte fått något definitivt sparbeting ännu utan ett uppdrag att titta på de förutsättningar som du nämner. Vi, alla anställda på räddningstjänsten gör ett internt jobb just nu för att hitta ”smarta” besparingar . Det arbetet kommer att pågå hela 2017.

– Långsiktigt vill vi göra förändringar i vår operativa ledningsstruktur i nordvästra Skåne. Det är ett arbete som vi, alla räddningschefer i nordvästra Skåne, påbörjar i juni månad. Tanken är att se över hur många ledningsled vi har vid olyckor samt se samarbetsförutsättningar i hela Skåne. Min målbild är en räddningscentral för mottagande av larm i hela Skåne med gemensam inre ledning för att nämna ett konkret exempel.

Anna Thott, stadsbyggnadschef. (minus 300000 – 400000 kr)
– Vi kommer att lösa detta med ett ökat avkastningskrav, det vill säga att vi ska lämna ett överskott motsvarande sparbetinget. Med tanke på den ”boom” som nu råder, finns ingen möjlighet att minska personalstyrkan. Det skulle få till effekt att företag och enskilda skulle få vänta orimligt länge på att få sina bygglov, planer eller mätuppdrag genomförda.

Jörgen Hanak, miljöchef (minus 125 000 – 190 000 kr)
– Vi har inte gjort analysen hur vi ska lösa effektiviseringskravet ännu. Det kommer sannolikt att bli en kombination av åtgärder där nerdragning av personal är ett sista handsalternativ. Vi har ett krav från centrala myndigheter att verksamheten skall vara bemannad baserad på en resursutredning. Vi har en bemanning i nuläget som medför att vi kan klara de mest angelägna utifrån resursutredningen.

Till detta kan läggas att stadsledningskontoret ska spara 735 000 -1 100 000 kronor, kommunstyrelsen i runda svängar 100 000 kronor och kommunfullmäktige halva den summan, överförmyndaren 70 000 – 110 000 kronor samt lindrigast undan kommer kommunrevisionen på 10 000 kronor.

Läs mer: Drygt 50 miljoner bättre än väntat 

Till arkivet