Heta diskussioner om Koppargårdens framtid

Fojaba förslag för ett framtida Koppargården. Mer än idéskissen vill inte Landskronahem bjuda på idag. Men planer för nya bostadskvarter, ett torgstråk med läge för handel och kultur, ny skola för årskurs F-6, samt en ny förskola ska nu diskuteras under det kommande året med Hemsö. Hemsö äger drygt 300 samhällsfastigheter i landet.
Fojabs förslag för ett framtida Koppargården. Mer än idéskissen vill inte Landskronahem bjuda på idag.

Trots gårdagens tunga beslut i Landskronahems styrelse kring bytesaffären med Paulssons Fastigheter samt den avsiktsförklaring där man tillsammans med staden och Hemsö ska utreda förutsättningarna för att utveckla Norrestad ytterligare, kvarstår hemlighetsmakeriet från det kommunala bostadsbolaget.

Det var vid årets första styrelsemöte i Landskronahem som tre arkitektbyråer presenterade vars ett förslag på hur de ser på den framtida gestaltningen av Koppargården. Ett uppdrag som Landskronahem betalade maximalt 160 000 kronor per arkitektkontor, kreativa tankar och idéer som Landskrona Direkt gärna ville delge läsarna och därför bad om att få handlingarna översända.
Till svar fick vi att det rörde sig om visioner och inte konkreta förslag, varför bolaget ansåg detta vara internt arbetsmaterial och att det inte lämnades ut med hänsyn till bland annat att man inte ville ”oroa de boende”. Nu var vi inte ensamma om att tycka detta var en allmän handling. Även Helsingborgs Dagblad ville ta del av förslagen.

Klart är emellertid att ett av förslagen fallit i bättre jord än övriga, dock utan att man ens nu vill visa hur det ser ut.

– Fojabs idéförslag är det som bäst stämmer överens med våra ambitioner för området. Förslaget blir därför vägledande i arbetet tillsammans med staden, övriga fastighetsägare och hyresgästerna kring omdaningen, säger Helena Fremle, vd på Landskronahem.
Landskronahem har nu översänt en idéskiss som illustrerar Fojabs förslag. Vi upprepar nu frågan om vi kan få kika lite mer på detta förslag.
– Som du säkert känner till, så har Kammarrätten ännu inte fattat något beslut angående handlingarna. Den bild som du tagit del av, är den som vi är överens om att delge i detta läget, svarar Helena Fremle och förtydligar.
– Ett inriktningsbeslut är inte detsamma som en faktiskt, konkret plan, vilket är väldigt viktigt i detta sammanhanget. Nu påbörjas en arbetsprocess där vi ska arbeta med att jobba fram konkreta planer.

Som vi skrev igår har Landskronahem och Paulssons Fastigheter kommit överens om en strukturaffär där man mer eller mindre byter fastigheter med varandra. (Se separat artikel)
– För att kunna genomföra den planerade omdaningen av Karlslund måste vi ha ett samlat fastighetsägande. Genom förvärvet i Koppargården får bolaget nu möjlighet att ta ett helhetsgrepp i arbetet med att skapa ett sammanhållet, attraktivt bostadsområde, säger Kenneth Håkansson, styrelseordförande i Landskronahem.

Socialdemokraterna i styrelsen är milt sagt upprörda och menar att de demokratiska spelreglerna är satta ur spel.
-Samtliga dessa ärenden har före sammanträdet beretts utan att vi socialdemokrater haft möjligheter till inflytande, skriver ledamöterna Eva Örtegren, Mecide Özer och Tommy Persson i en skriftlig reservation.

S-företrädarna hävdar vidare att man inte fått klargörande svar avseende avsikten med fastighetsbytet.
– Vi har dessutom hävdat att fastigheterna bör värderas av auktoriserad fristående besiktningsman vilket inte gjorts.
Något socialdemokraterna menar gör att man inte kan delta i beslutet.

När det gäller avsiktsförklaringen med Landskrona stad och Hemsö gör partiet klart var man står i frågan.
  Vi ställer oss inte bakom tankarna om att låta bygga kommunala anläggningar som skola, förskola och äldreboende som skall ägas och drivas av Hemsö. Avsiktsförklaringen avser anläggningar för kommunal kärnverksamhet vilka vi anser skall ägas och drivas i offentlig regi, skriver S-ledamöterna.

Stadsdirektör Christian Alexandersson är av en annan mening.
– Vi ser det som mycket positivt att Hemsö vill ta en aktiv roll i utvecklingen av Karlslund som helhet. Bolaget har tidigare visat att de har förmåga att framgångsrikt utveckla fastigheter för samhällsservice, säger han  och menar att samarbetet med Hemsö är en del i att utveckla Karlslund till ett mer attraktivt bostadsområde.

Stadens ambition är att en ny detaljplan för området ska vara klar under 2018. Därefter ska utvecklingen av området påbörjas, under förutsättning att detaljplanen vunnit laga kraft.

Under tiden lär socialdemokraterna ta strid och efterlysa öppenhet i beslutsprocessen.
– Vi menar att det kommunala bolaget är landskronabornas gemensamma egendom och de förändringar som görs i bolagets struktur skall ske i en öppen beredning i vilken samtliga politiska partier, boende och andra intressenter skall beredas möjligheter till inflytande.

Landskronahem, Hemsö som har som affärsidé att  driva samhällsfastigheter och Landskrona stad, ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av området (gulfärgade) som kan ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat möjliggöra utveckling av nya bostadskvarter, ett torgstråk med läge för handel och kultur, ny skola för årskurs F-6, samt en ny förskola.

Läs mer: Stort fastighetsbyte i Norrestad 
 

Till arkivet