Annons

På kommunstyrelsens bord

Vid kommunstyrelsens sammanträde igår behandlades en räcka ärenden.

Försäljning av före detta Semesterhemmet vid Norreborg på Ven där kommunstyrelsen föreslog, efter votering, att fullmäktige ska godkänna det köpekontrakt som föreligger. Socialdemokraterna, vilka var de som begärde votering, ställer dock som krav att skollägerverksamheten där ska bibehållas och kommer att lämna ett särskilt yttrande i frågan.

Annons
 

Översiktsplanen – kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till kommunicerings- och beslutstidplan för hantering av Översiktsplan 2010 Landskrona stad, och att godkänna samrådshandling rörande Översiktsplan 2010 Landskrona stad med tillhörande markanvändningskarta.

Ekonomi – Det redovisade ackumulerade resultatet till och med maj är +49,9 miljoner kronor, jämfört med periodens budget som uppgick till +19,3 miljoner kronor. I det redovisade resultatet ingår ett positivt utfall i kapitalförvaltningen med +66,9 miljoner kronor.

Förslag till handikapplan – Förslaget består av en övergripande policy och strategi samt en åtgärdsplan där staden tar ett samlat grepp om handikappfrågorna och lyfter fram de områden som är viktiga att arbeta med de kommande åren. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta det liggande förslaget att gälla med början från och med kommunfullmäktiges beslut till och med 2011, för att därefter revideras vart fjärde år.

Vuxenutbildning och högskolefrågor
Förslag till beslut angående gymnasieförbundets övertagande av huvudmannaskapet för vuxenutbildning och högskolefrågor. Kommunstyrelsen beslutade att gymnasieförbundets uppdrag till utbildningsdirektören vad avser utredning kring den framtida organisationen ska hanteras skyndsamt och om möjligt återredovisas till såväl gymnasieförbundets direktion som kommunstyrelsen under november 2009. Inriktningen ska vara att gymnasieutbildning, vuxenutbildning och högskolefrågor kan organiseras hos gemensam huvudman från och med den 1 juli 2010.

Nya regler för strandskydd – Riksdagen beslutade i april 2009 att införa nya regler för strandskyddet för att öka det lokala och regionala inflytandet i strandskyddsfrågorna. Länsstyrelsen kommer att överföra viss tillsyn till kommunerna. Därför föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska ansvara för prövning av strandskyddsdispenser och att miljönämnden ska ansvara för tillsyn avseende strandskydd.

Motion om kollektivtrafik till Örja mm – Socialdemokraterna föreslår i motionen bland annat att det satsas på en ny busslinje till Örja, Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen för att få ett nyare yttrande där möjligheterna för Landskrona stad att få till stånd en busslinje med Skånetrafiken som huvudman blir belyst.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser