Vad sker med Axeltofta?

Frågorna om Axeltofta koloniområdes framtid blev snarare fler än färre efter kolonisternas möte med kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) och mark- och exploateringschef Anders Folkar.

På nätet kan man läsa att Landskronahem är ett kommunalt bolag och deras mål är att hyresgästerna ska få ”Bo som Du vill”. Varför kan vi inte få göra det här ute i Axeltofta, frågade Benny Jonesco och beskrev med sitt inlägg vad många av kolonisterna känner.

Bakgrunden till det välbesökta informationsmötet är den enkät som kolonisterna skall svara på angående intresset att friköpa tomterna och omvandla området till planlagd villabebyggelse. Vid en första intresseanmälan ville en stor majoritet av de runt 170 kolonisterna friköpa sina tomter. Men efter det att kommunen genomfört en utredning som pekar mot en kostand på runt 300 000 kronor så tycks intresset ha svalnat betydligt.
Jag är 74 år, vilken bank tror ni lånar mig 300 000 kronor?, frågade Sten Larsson retoriskt och från andra kolonister kommer förfrågningar om möjligheten att istället få betala tomträttsavgift och därmed slippa ta egna banklån.
– Jag är öppen för alla lösningar, men det är viktigt att ni svarar på enkäten, påpekade Torkild Strandberg. Han gjorde samtidigt klart att någon rabatt på tomtpriset kunde kolonisterna inte räkna med.
– Alla planerade bostadsområde skall bära sina egna kostnader, poängterade han och berättade att man politiskt kommer att ta ställning till den fortsatta processen efter det att enkäten är genomförd.
– Skall vi gå vidare så krävs det en klar majoritet som är intresserade av att friköpa sina tomter.

Att döma av kommentarerna på möte som lockat 85 av de 170 stugägarna så tycks intresset för friköp ha dämpats betydligt.
Axeltoftas kolonister skall ha svarat på kommunens enkät till i dag. Politisk väntas ett beslut om den fortsatta processen fattas först i höst.

Till arkivet