Satsning mot familjerelaterade brott

En familjevåldsenhet har bildats inom polisen i nordvästra Skåne i syfte att minska utredningstiderna och förbättra kvalitén så att fler ärenden leder fram till åtal och fällande domar.
– Brott mot kvinnor och barn är särskilt prioriterade av statsmakterna, säger kommissarie Conny Jarnerus, chef för nybildade familjevåldsenheten. Nu samlas alla dessa ärende i nordvästra Skåne under en enhet.

Familjevåldsenheten utreder familjerelaterade brott som till exempel ofredande, olaga hot och misshandel liksom samtliga sexualbrott oavsett relationer. Enheten hanterar även trygghetspaket för de brottsoffer som är särskilt utsatta.

– Inom det här området är också samverkan mellan olika myndigheter oerhört viktig, säger Conny Jarnerus.
Polisen kan aldrig själv utreda bort dessa brott utan måste samarbeta med i första hand socialtjänst och hälso- och sjukvård. Man har också andra samarbetspartner som skolorna, kvinnojourerna i Helsingborg och Ängelholm samt brottsofferjourerna.

Familjevåldsenhetens arbete präglas av ett tydligt barnperspektiv, där man som en del i polisens brottsförebyggande arbete synliggör de barn som växer upp i våldsmiljöer. Pojkarna löper en förhöjd risk att bli gärningsmän i vuxen ålder och flickorna riskerar att bli brottsoffer.

– Polis och övriga myndigheter har en skyldighet att se till att uppgifter om detta når fram till socialtjänsten, säger Conny Jarnerus.
Det är därför viktigt att angripa problemet från flera olika sidor. Både vad gäller hjälp och stöd till kvinnorna och de drabbade barnen, men även att det finns exempelvis mansjourer där förövare kan erhålla hjälp för att förhindra framtida övergrepp.

Organisatoriskt är familjevåldsenheten en utredningsenhet inom kriminalsektionen. Den är inledningsvis placerad i Landskrona men kommer under 2003 att flyttas till polishuset i Helsingborg. Enheten kommer under hösten att successivt bemannas och ha full bemanning, tolv utredare, vid årsskiftet.

De antagna utredarna har ett särskilt intresse och engagemang för denna typ av brottsutredande verksamhet. De har också visat en särskild empati för de brottsoffer som blir drabbade. På sikt kommer de att erhålla en särskild kompetens och erfarenhet vilket krävs, framförallt vid barnförhör.

UPP

Till arkivet