Broberg känner sig kränkt 

Hyrestvisten om huvudbyggnaden på Citadellet mellan Landskrona Slott AB och kommunen har fått förra kommunalrådet Gerd Broberg Bernström att ilskna till rejält. I ett brev till kommundirektör Leif Borg kräver hon en förklaring till kommunens handlande i samband med rättegången. Vid huvudförhandlingarna vittnade Gerd Broberg Bernström, som var kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande åren 1991 till 1994 och hon betonade inför rätten att några begränsningar inte fanns i hyresavtalet vad avser hyra av olika våningsplan. – Den ideologi jag företräder vill att privata företagare skall kunna utveckla den verksamhet man kan bäst. Kommunen skall hålla sig till det man är skyldig att sköta och sedan låta privata aktörer göra det de är bäst på, skriver hon i brevet och påtalar att hon var uppkallad till ett möte med kommundirektör Leif Borg tillsammans med kommunjuristen Benny Nilsson och kommunens vittne i ärendet, planeringschef Anders Folkar. – Jag framförde redan då min inställning, vilket utmynnade i att ni ansåg att jag inte skulle kallas som vittne för Landskrona kommun, för att det skulle gynna Landskrona Slott AB, heter det vidare i brevet och Gerd Broberg Bernström fortsätter; – Redan tre månader innan huvudförhandlingen hade ni således kännedom om min inställning till det avtal som jag undertecknade 16 mars 1994. Avtalets giltighetstid är t.o.m. den 31 december 2003. Eftersom både Anders Folkar och Du var Landskrona kommuns tjänstemän under min tid som kommunalråd, kände ni väl till min ideologi och inställning. – Den maktfullkomlighet som bedrivs i detta ärende känns mycket kränkande för mig, när det i rätten framförs att det aldrig varit min avsikt att hyra ut tredje våning, poängterar Gerd Broberg Bernström som med anledning av detta avslutar brevet med fyra frågor till kommundirektör Leif Borg. – Jag var genom demokratiska val 1991 utsedd att som Kommunstyrelseordförande leda Landskrona kommun. Varför respekterar inte Landskrona kommuns nuvarande ledning detta? – Med vilken rätt tillåter sig Landskrona kommun idag, att tvärtemot min uttalade uppfattning tolka ett avtal som jag i egenskap av kommunstyrelseordförande för Landskrona kommun ingått med en privat företagare? – På vems uppdrag, tjänsteman eller politiker, framförde kommunens juridiska ombud, Fredrik Mörtberg, i sin slutplädering att kommunens aldrig haft för avsikt att hyra ut även tredje våning. – Det har kommit till min kännedom att Göran Nyström företrätt Landskrona kommun i förlikningsmedlingarna som föregått Tingsrättens huvudförhandling i ärendet. Var det i egenskap av tjänsteman vid Kulturförvaltningen eller i egenskap av socialdemokratisk politiker, frågar Gerd Broberg Bernström avslutningsvis. Göran Nyström är den tjänsteman vid kulturförvaltningen som ansvarar för Citadellet och samtidigt gruppledare i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Dom i tvisten, vars temperatur nu höjts ytterligare några grader, faller den 5 juni.

Till arkivet