Annons

Färre bräddningar till Öresund att vänta

Öresundsverket från ovan.
Foto: William Blendberg

Idag genomförs en stor omkoppling vid Öresundsverket i Helsingborg. Den förväntas minska utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallat bräddningar, till Öresund med 80 procent under ett år med normal nederbörd.

Annons
 

Omkoppling av stor dagvattenledning väntas ge positiva effekter
Idag omkopplas en stor dagvattenledning, 2 meter i diameter, som avleder dagvatten från ett större delområde kallat Furutorpsgatans avrinningsområde. Fram tills nu har dagvattnet (regn- och smältvatten) letts in i samma ledning som spillvattnet (vatten från toalett, bad, dusch och disk) och sen vidare in i Helsingborgs reningsverk Öresundsverket.

Omkopplingen innebär att dagvattenledningen nu separeras från spillvattenledningen och på så sätt kommer dagvattnet kunna ledas direkt ut i Öresund. Det väntas ge flera positiva effekter både för reningsverket i sig, men också för närmiljön. Belastningen på reningsverket kommer att minska då dagvattnet leds direkt ut i Öresund.

– Under ett normalår pratar vi om 1 000 000 kubikmeter vatten som nu är så rent att det kan ledas direkt ut i sundet istället för att först passera och belasta reningsverket, säger Mats Norberg, gruppchef Projekt på NSVA.

Bräddningar förväntas minska
Bräddningar till Öresund från reningsverket förväntas minska med 80 procent under ett år med genomsnittlig nederbörd, ett så kallat normalår. Ledningen som omkopplas idag transporterar nära 4 000 liter vatten i sekunden vid ett kraftigt regn.

– Genom att koppla bort den här ledningen kommer risken för att reningsverket bräddar minska, vilket är positivt för vattenkvaliteten i sundet. Förhoppningen är också att detta kommer bidra till en bättre badvattenkvalitet på sikt – i de fall där bräddningarna misstänks vara orsaken, säger Mats Norberg.

Idag har NSVA målet att dessa så kallade kombinerade ledningar, ska vara ersätta med ledningar för uppdelat spill- och dagvatten senast år 2050.
– Det kan tyckas långt fram i tiden men innebär ändå en hög takt med stor påverkan på samhället. Att öka takten ytterligare anser vi inte vara rimligt då störningarna blir för omfattande, kostnaderna för stora och resursbehovet svårt att klara, säger Mats Norberg.

Ordlista för VA-ord:
Avloppsvatten: ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.
Avrinningsområde: ett område varifrån vatten rinner, via ledningar eller ytledes, till en viss bestämd punkt
Bräddning: obehandlat spill-och dagvatten som släpps ut från ledningsnätet när avloppsledningsnätet eller reningsverkets kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall. Vattnet vid dessa tillfällen är kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten. Läs mer om bräddningar.
Dagvatten: regn, dränerings- och smältvatten från till exempel tak och gator.
Spillvatten: förorenat vatten från toalett, bad, dusch, disk och industrin.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser