Ifrågasättande av P-hus i Borstahusen

Bild ur planförslaget som visar p-huset vid Johannesberg Science Park, Göteborg, n byggnad skapar även mervärde både genom att definiera gaturummet mot den planerade bebyggelsen i Strandstaden norr om Havsgatan, och för idrottsområdet genom att inrymma exempelvis väderskyddad cykelparkering, läktare och kiosk. Bild: Tengbom.se
Bild ur planförslaget som visar p-huset vid Johannesberg Science Park, Göteborg. Ett femvåningsparkeringshus i Borstahusen skulle enligt förslaget skapa mervärde både genom att definiera gaturummet mot den planerade bebyggelsen i Strandstaden norr om Havsgatan, och för idrottsområdet genom att inrymma exempelvis väderskyddad cykelparkering, läktare och kiosk.
Bild: Tengbom.se

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ändring om detaljplan kring Ulkavallen i Borstahusen där man vill se ett parkeringshus i fem våningar. Något som Treklövern ställer sig bakom men där S och SD har en del frågetecken.

En detaljplaneändring i Borstahusen låg idag på kommunstyrelsens bord. Syftet med ändringen är att uppföra ett parkeringshus för som det står i handlingarna ”möta parkeringsbehovet hos badgäster, besökare till idrottsanläggningen samt boende i stadsdelen”.

”Byggnaden skapar mervärde genom att generera ett mer definierat gaturum för idrottsområdet och genom att ge möjlighet för funktioner som till exempel cykelparkering, läktare och kiosk”, står det vidare att läsa i förslaget  som politikerna hade att ta ställning till.
– Sen detta kom på bordet första gången för ett år sedan så har det växt till ett schabrak, säger Stefan Olsson (SD), vars parti valde att avstå från att rösta i frågan idag.
– Vi får låta fullmäktige avgöra frågan, säger han.

Varnar för ett nytt Harrys
– Vi förstår inte varför man inte tog hänsyn till parkeringsfrågan redan när hela norra Borstahusen planlades från början. Att nu beakta badgäster som i bästa fall besöker området två, tre månader om året när vi inte lyckats få till en lösning i centrala Landskrona där behovet är betydligt större känns konstigt. Att kommunen ska lägga 22-35 miljoner på ett parkeringshus som vi inte ens vet vem som ska driva är inte heller motiverat. Det känns lite som ett nytt Harrys, säger Stefan Olsson.

Inne på samma tankebanor är Fatmir Azemi (S).
– Jag anser att vi måste ta ett helhetsgrepp om parkeringsplatserna i Landskrona, säger han. Både S och SD aviserar att de tänker inkomma med särskilda yttrande i frågan.

Tanken är att parkeringshuset placeras längs med Havsgatan i anslutning till fotbollsplanerna på Ulkavallen.
”Vinster med ett parkeringshus är bland annat att minska söktrafiken i Norra Borstahusen vid tex trafiktoppar från exempelvis strandbesökare samt vid idrottsarrangemang, minska behovet av gatuparkering, och därmed bidra till en gatustruktur med god framkomlighet för trafiken, däribland renhållnings- och räddningsfordon.”, står det att läsa i stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse där man även säger att ett parkeringshus möjliggör för till exempel en bilpool samt kan förses med laddningsstolpar.

Till arkivet