Annons

Asmundtorp ska växa med nya bostäder och skola

Flygfoto från 2014 över Asmundtorp 1:275 och 29:2 med aktuellt planområde inringat.

Landskrona ska växa. På tur står Asmundtorp. Igår fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av politiken att påbörja ett detaljplanearbete där uppemot 140 nya bostäder ska kunna byggas i  Asmundtorp.

Annons
 

Att vi står inför en stundade lågkonjunktur bekymrar inte den politiska ledningen i staden när det gäller utbyggnadstakten.
– Då gäller det arbeta och fylla skrivbordslådorna med färdiga planer den dagen det vänder igen, sa exempelvis kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) till Landskrona Direkt nyligen. Precis så kan man också tolka de planuppdrag som stadsbyggnadsförvaltningen nu arbetet fram om Asmundtorp och som nämnden igår gav klartecken till att påbörja ett detaljplanearbete kring som i slutändan kan utmynna i 130-140 nya bostäder i byn på sikt.

– Eftersom Smedsvångsgården som påbörjades för cirka 10 år sedan nu i stort sätt är utbyggt och det i nuläget inte finns någon större planreserv i Asmundtorp är det  angeläget att nya byggrätter kan tillskapas på orten, säger stadsbyggnadschef Johan Nilsson.

– Förslaget till ny detaljplan för Asmundtorp 1:275 och 29:2 ska möjliggöra för byggande av till exempelvis villor på fribyggartomter, kedjehus som bostadsrätter men även hyresrätter som ofta saknas i byarna. Dessutom ska en skola/förskola tas med i planen. Om den sedan hamnar här eller vid den befintliga får detaljplanearbetet utvisa, säger Johan Nilsson.

Området upptar en yta om cirka 75 000 m2 och är belägna i sydöstra delen av Asmundtorp mellan Braån och den gamla banvallen.
– I dag utgörs området av jordbruksmark av hög klass och såklart blir det en del av planprocessen att diskutera detta med Länsstyrelsen. Samtidigt finns det med i  översiktsplanen och det aktuella området pekas där ut som utbyggnadsområde för bebyggelse. En exploatering här utgör en naturlig vidareutveckling av Asmundtorp, avslutar Johan Nilsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser