Annons

Markoption förlängs

Tanken är att bebyggelsen på kvarteret Jäntan ska varieras. Så här kan det komma att se ut.
Montage: Okidoki! arkitekter

Vid nyåret löpte markanvisningsavtalet mellan Landskrona stad och Serneke ut rörande fastigheten Landskrona Jäntan 2, det vill säga det som rör det planerade höghuset mitt i centrum på gamla flickskolans parkering, som det heter i folkmun. Då projektet dragit ut på tiden och förutsättningarna avseende de arkeologiska utgrävningarna behöver utredas ytterligare föreslås nu en förlängning av markanvisningsavtalet med ett halvår och skulle det då inte vara klart att komma till skott så bemyndigas stadens MEX-chef att ge förlängning fram till årsskiftet.

Annons
 

Kring detta är det meningen att kommunstyrelsen på torsdag ska fatta beslut. Ärendet går sedan vidare till kommunfullmäktige.

Fastigheten Jäntan har ett strategiskt bra läge i centrum och anses vara ”en viktig nod för att läka ihop stadsdelarna Centrum och Öster”. Serneke har en ambition att bebygga fastigheten med butiker i entréplan och med kontor och bostäder i överliggande plan. Eventuellt kan det också vara aktuellt med en förskola på platsen, såtillvida att en god utemiljö för detta kan tillgodoses.

Turistattraktion
En ny detaljplan för området har varit ute på samråd och granskning och är snart framme för ett antagande. Synpunkter som inkommit rör bland annat de markföroreningar, framförallt kopplade till äldre fyllnadsmassor som finns i området.  Ett förslag som inkommit från en privatperson menar att den arkeologiska utgrävningen som behöver göras av fastigheten kan tas till vara som en turistattraktion.
– En del av området skulle kunna bevaras och visas upp som ett underjordiskt rum där man kan gå omkring och uppleva ruinerna.  Två exempel på sådana underjordiska attraktioner är Drottens kyrkoruin i Lund och Tycho Brahes observatorium på Ven, skriver förslagsställaren.

En idé som stadsbyggnadsförvaltningen finner intressant men man reserverar sig trots allt.
– Projektet påverkas starkt av yttre ekonomiska faktorer och en investering i en permanent utställning av en arkeologisk utgrävning måste utvärderas mot ekonomiska faktorer.

–  Ett betydande värde kan ligga i att visa upp utgrävningen medan den utförs. Det vill säga att man möjliggör studiebesök för skolor och allmänhet under utgrävningstiden.

Samtidig klargör förvaltningen att det nu  utreds om det går att använda en alternativ grundläggningsform som då innebär att det går att bygga ut kvarteret utan att skada den underliggande fornlämningen. Detta är ett alternativ som ska vägas gentemot att göra en utgrävning av hela fastigheten.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser