Annons

Debatt: Landskrona kan bättre

Jenny Tillander ordförande för Socialdemokraterna Landskrona samt Jonas Esbjörnsson, socialdemokratiskt kommunalråd menar i debattinlägget att Landskrona borde kunna bättre inom sysselsättning, omsorg, personalfrågor och utbildning.

Det går bra för Sverige. I riket är tillväxten hög, svensk industri klarar sig bra och arbetslösheten sjunker. En aktiv socialdemokratisk regeringspolitik har skapat utrymme för reformer inom välfärden. Den socialdemokratiska regeringen utvecklar den socialdemokratiska samhällsmodellen – den ”svenska modellen” som kännetecknas av en hög välfärd för alla, hög sysselsättning, jämställdhet och trygghet.

När det går bra i riket går det också bra för Landskrona och kommunen utvecklas framförallt inom delar av bostadsbyggandet. Vi menar dock mot bakgrund av den utveckling som just nu sker i riket att Landskrona kan bättre. Vi vill peka på några punkter i kommunalpolitiken där vi anser att utvecklingen är alltför svag.

Sysselsättningen. Arbetslösheten i Landskrona är hög och har visserligen sjunkit något men befinner sig trots den rådande högkonjunkturen på en oacceptabelt hög nivå. Det finns möjligheter för kommunen att pressa ner arbetslösheten med olika former av arbetsmarknadsåtgärder men detta sker inte i tillräcklig grad. Att kunna gå till ett arbete skapar trygghet, självkänsla och välfärd. Därför bör ansträngningarna för att minska arbetslösheten intensifieras och de initiativ som tagits hittills i kommunen menar vi är otillräckliga.

Omsorg. Den kommunala omsorgen om de äldre är ett viktigt välfärdsområde. Den offentligt finansierade välfärden är en av hörnstenarna i den svenska modellen och vi menar att denna skall hålla en hög kvalitet. Det finns kö till de kommunala äldreboendena på grund av att denna inte är fullt utbyggda och många äldre tvingas ofta att bo kvar i sina lägenheter med ensamhet och isolering som följd. Det trygghetsboende som för närvarande byggs i Landskrona är inte tillräckligt. Kön till boendet är långt mycket större än tillgången på lägenheter. Därför bör det byggas fler trygghetsboenden. Det investeras för närvarande mycket i Landskrona men vi menar att en stor del av dessa investeringar borde styras om till välfärdssatsningar.

Personalpolitik. Kommunen har många anställda inom framförallt skola och omsorgsverksamhet. Det är därför av stor betydelse att kommunen uppträder som en god arbetsgivare. Många anställda inom omsorgen arbetar deltid och med delad arbetsdag. Vi menar att alla som önskar ska ha rätt till heltid. Dessutom menar vi att arbetstiden skall samlas under en arbetsdag så att inte personalen skall behöva ta ledigt några timmar mitt på dagen för att passa ett tjänstgöringsschema såsom det ofta sker idag.

Utbildning. Inom utbildningsområdet har det skett allvarliga försvagningar. I den senast återkommande undersökningen utförd av Lärarförbund har kommunen förlorat i ranking i jämförelse med andra kommuner. Vi socialdemokrater hävdar att alla barn har rätt till en likvärdig och god utbildning. Vi är därför beredda att delta i en nysatsning på skolans område som kan återställa kvalitén i utbildningen.

Beträffande gymnasieutbildningen tvingas vi konstatera att denna krympt samman på ett oacceptabelt sätt på grund av en anmärkningsvärt svag utbildningspolitik under de senaste åren. De flesta tidigare gymnasielinjerna har lagts ned och ungdomarna hänvisas till utbildning i andra kommuner. Vi socialdemokrater menar att det är viktigt att kommunen kan erbjuda gymnasial utbildning på hemmaplan.

Sammanfattningsvis vill vi öka satsningarna inom områdena sysselsättning, omsorg, personalfrågor och utbildning där vi menar att det inte görs tillräckligt. Landskrona kan bättre och i den goda konjunktur som den socialdemokratiska regeringen skapar kan den kommunala utvecklingen snabbas på. Byggnation och stadsutveckling är bra men det finns många andra områden som bör vara föremål för en aktiv politik för ett bättre Landskrona.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd

Jenny Tillander (S)
Ordf Socialdemokraterna Landskrona

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser