Kulturhistorisk byggnad jämnad med marken

Terminalshopen, eller kiosken om man så vill, med sin sköna hatt och sin runda form kom inte att återanvändas trots fagra löften om detta.
Terminalshopen, eller kiosken om man så vill, med sin sköna hatt och sin runda form kom inte att återanvändas trots fagra löften om detta.
Terminalshopen, eller kiosken om man så vill, med sin sköna hatt och sin runda form kom inte att återanvändas trots fagra löften om detta.
Terminalshopen, eller kiosken om man så vill, med sin sköna hatt och sin runda form kom inte att återanvändas trots fagra löften om detta.

Den tidigare Köpenhamnsterminalen är nu endast ett minne blott. Under två veckors tid har byggnaden monterats ner.

I nära nog tio år har Jönsaplans framtid dristats av såväl politiker som tjänstemän. Skepnaden på det hamnnära området har ändrat karaktär från ”limpor” till ”diagonalt placerade fastigheter” till ett kvadratiskt slutet bostadsområde med ”Venezianska kvaliteter” fram till dagens planer på två L-hus med bostadsrätter och ett hotell. En sak har man hela tiden varit överens om är att – den tidigare Köpenhamnsterminalen, ritad av Aina Berggren och som ansetts vara en värdefull kulturhistorisk byggnad –  skulle bevaras antingen på plats eller på annat ställe. Nu är den riven.

Landskrona Direkt kontaktade Johan Nilsson, planchef på stadsbyggnadsförvaltningen och ställde frågan:
Under resans gång med Jönsaplan har hela tiden strävan varit att på ett eller annat sätt bevara/flytta Aina Berggrens färjeterminal. Nu blir det som sagt inte så. Vad är anledningen till att staden inte lyckades med detta som politiker och tjänstemän utlovat under tio års tid?
– Vad gäller rivningen av terminalbyggnaden hanterades detta redan under 2011-2012, då den första detaljplanen processades fram. Inga bevarandebestämmelser infördes i den handlingen, berättar han.
  Inför revideringen som hanterades under 2014-2015 diskuterades byggnaden, men resulterade slutligen i en ny detaljplan som byggde på den tidigares ställningstagande avseende Köpenhamnsterminalen. Byggrätten i detaljplanen på Jönsaplan är placerad så att stadens kvartersstruktur bevaras och linjerna i stadens gatusystem bibehålls. Rutnätsstadens övergripande system blir på så sätt mer tydlig, förklarar Johan Nilsson och berättar att rivningslovet beviljades i byggnadsnämnden strax innan sommaren.
– Nu pågår förberedelsearbete för att bereda plats för den nya hotell-, konferens- och bostadsbyggnaden. Ett viktigt stadsbyggnads- och investeringsprojekt för Landskrona centrum och stad, understryker planchefen som liksom Landskrona Direkt är nyfiken på varifrån namnet Jönsaplan härstammar.

Stadsantikvarie Lena Hector leder oss till Åke Jönsson som skriver så här i Historien om en stad:
”Området framför kyrkan var på stadsplanerna på 1700-talet tänkt som ett torg. Något riktigt torg blev det aldrig, men området fick sedermera namnet Nyhamns torg. I folkmun kom det mest att benämnas Jönsaplan. Om hur det namnet uppstått är emellertid okänt”

–  På 1879 års karta heter torget Nya Torget för att på stadskartan från 1918 ha just namnet Nyhamns torg, informerar Lena Hector som också förklarar att namnet Östra torget förekommit och att det härrör från stadsplanen från mitten av 1700-talet.
– Då var tanken att det också skulle anläggas ett kyrkotorg i väster, förklarar hon.

Köpenhamnsterminalen från 1960, ritad av Landskronaarkitekten Aina Berggren har nu fallit offer för grävskoporna. Byggnadens ovanlig form, dess tidstypisk funktionalism samt det faktum att den var ritad av en kvinna har gjort att den stämplats som kulturhistoriskt intressant men mer än så blev det alltså inte.

Under ett par veckors tid har grävskoporna rivit, demonterat och återvunnit material från Köpenhamnsterminalen.
Under ett par veckors tid har grävskoporna rivit, demonterat och återvunnit material från Köpenhamnsterminalen.
Jönsaplan kommer nu att att få en ny skepnad. Två L-formade hus kommer att byggas på platsen och från stadsbyggnadsförvaltningens kontor i stadshuset kommer man att kunna följa bygget från första parkett.
Jönsaplan kommer nu att att få en ny skepnad. Två L-formade hus kommer att byggas på platsen och från stadsbyggnadsförvaltningens kontor i stadshuset kommer man att kunna följa bygget från första parkett.
"Köpenhamnsterminalen är en unik byggnad som har en självklar plats bland Landskronas mer progressiva arkitektur", står det att läsa i boken Arkitektur i Landskrona från 2013.  Bild från den 16 augusti 2016.
”Köpenhamnsterminalen är en unik byggnad som har en självklar plats bland Landskronas mer progressiva arkitektur”, står det att läsa i boken Arkitektur i Landskrona från 2013. Bild från den 16 augusti 2016.

Till arkivet