Annons

Delade meningar om fastighetsköp

Landskrona Direkt har i par uppmärksammade artiklar granskat två av de fastighetsköp som samtliga fullmäktigeledamöter godkände förra måndagen. Frågan är hur politikerna ser på affärerna idag och om de rent av anser sig förda bakom ljuset och om man har för avsikt att agera på något sätt. Nedan följer svar från respektive partis gruppledare i den turordning de kommit oss tillhanda.

Henning Süssner Rubin, gruppledare, Vänsterpartiet
– Vänsterpartiet har till skillnad från de andra aktörer i kommunfullmäktige den bestämda åsikten att fastighetspolitik inte kan användas som en mirakelkur för att lösa stadens olika problem, men vi välkomnar faktiskt att kommunen genomför “strategiska markköp” för att kunna styra utvecklingen av staden.
– I sak har vi alltså inte haft anledning att ifrågasätta köpet av Lundåkra 3.9 och Kolet 2, två fastigheter som är intressanta för en framtida utveckling av Landskronas centrum.
– Vi väntar oss dock givetvis att kommunens fastighetsaffärer genomförs med ansvar och i enlighet med vedertagna regler för “god ekonomisk hushållning” med skattepengar.
– Efter att ha tagit del av Landskrona Direkts granskning av affärerna i fråga tänker jag ta initiativ för att tillsammans med andra begära att kommunrevisornerna närmare ska granska Stadsbyggnadskontorets rutiner i samband med fastighetsaffärer i allmänhet och på den senaste tidens fastighetsaffärer i synnerhet.

Annons
 

Mikael Fahlcrantz, gruppledare. Miljöpartiet
– Nej vi har inte blivit lurade. Det är viktigt för oss att äga och kontrollera området. Om Landskrona skall växa på det hållet är det av stor vikt att vi innehar mark. Det är klart att värdet på fastigheterna har ett värde för en köpare, i detta fall Landskrona stad som nu äger gamla Järnkonst, och ett helt annat värde för någon annan som bara har sett fastigheterna som enskilda objekt. Alla fastigheterna har ett större värde tillsammans än var för sig.
– Jag har talat med exploateringschefen och har fått en fullgod förklaring men det vore inte alls fel om vi får information om det praktiska gällande fastighetsköp hur värdet kan förändras av yttre omständigheter rörande det aktuella området.

Eva Örtegren, gruppledare, Socialdemokraterna
– Det hela känns jättekonstigt. När vi tog ställning till affärerna i fullmäktige så gjorde vi det utifrån att det är strategiska markköp. Vi fick bara se köpeavtalet. Att köpeskillingen är korrekt och speglar marknadens pris tar man mer eller mindre för givet. Nu ställer jag man naturligtvis frågan om värderingen är riktig. Vi tycker att det är viktigt att göra själva affären så att kommunen i framtiden kan styra över utvecklingen av området. Men har det gått rätt till?
– Sen tycker jag det är konstigt att Svenska Hus inte hört av sig till kommunen om de velat sälja en fastighet på industriområdet. Men trots samarbete i Utvecklingsbolaget så ligger det tydligen inte i deras rutiner.
– Vi kommer redan idag att diskutera frågan i vårt verkställande utskott och sedan kommer den upp i vår fullmäktigegrupp. Bara skriverierna borde göra att kommunrevisionen tittar på detta.

Björn O Persson, gruppledare. Moderaterna
– När planerna för Jäntan och Öster kom, så var det uppenbart att det behövs mer ytor för parkering och annat. Vi fick då i fullmäktige ett ärende om förvärv av Kolet 4. Vi tycker, att det är viktigt att kommunen får tillgång till den marken. Priset är inte anmärkningsvärt och vi litar på att berörd tjänsteman gjort ett bra jobb.
– Nu var priset mycket lägre ett år tidigare, men då är det ju viktigt att förstå varför. Västra industriområdet var en viktig resurs i Landskrona under många år, men kring 1990 stängdes större delen av Yaras gödselmedelsproduktion. Landsverk flyttade. Det har i stort saknats idéer för området. Det har varit väldigt svårt att sälja mark och fastigheter i området och det finns på många ställen risk för stora saneringskostnader. Det är därför inte svårt att förstå, att Kolet 4 först såldes till ett lågt pris. Man ville bli av med området.
– När det sedan kom kommunala planer för området, så ändrades värdet. Så är det bara. Det kan man inte göra så mycket åt. Landskrona köpte exempelvis Weibullsjordarna för ett pris, som var många gånger högre än priset för jordbruksmark. Det tycker jag var OK då och jag tycker att priset på Kolet 4 är OK nu.
– Jag tycker inte heller, att kommunen skall köpa mer mark i området än vad vi ser klart behov av med tanke på saneringsrisk och marknad. Det betyder, att någon mer snabbfotad aktör kan göra förvärv innan den kommunala beslutsprocessen hinner med

Jan Allan Beer, gruppledare för Liberalerna
– Nej vi är inte förda bakom ljuset. De köpta fastigheterna är av strategiskt stort värde för Landskrona. Om innerstaden ska växa, är det i princip bara hitåt detta är möjligt. Som enskilda objekt har dessa fastigheter ett begränsat värde. Men tillsammans med Thornfastigheten, som staden köpt, och med de önskemål som finns att komma över bangårdsområdet utgör detta ett värdefullt område.
Det som kan komma ifråga är att i samband med nästa KS få en presentation av dels området och dess potential, men också över hur den här typen av fastighetsaffärer praktiskt går till.

Stefan Olsson, gruppledare för Sverigedemokraterna
– När det gäller markköpen är de enskilda tomterna kanske inte värda så mycket var för sig, men ser man till helheten och kommunens nytta med tanke på köpet av Thorn-fastigheten så är det ett bra köp av kommunen inför framtiden. Det är ett strategiskt viktigt köp för att utveckla staden vid bangårdsområdet. Vidare så har jag fullt förtroende för Mårten Olsson.

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga politiska företrädare är överens om nyttan av köpet. Sista ordet lär dock inte vara sagt om hur affärerna gått till.

Läs mer:
Markchefen:”Vi har betalt ett rimligt pris”
Kommunen betalar dyrt för fastigheter

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser