Kommunen köper mark av Thorn Lighting

I ett par månader har företrädare för Landskrona stad varit i förhandlingar med Thorn Lighting. Staden vill åt den mark som det mer eller mindre nedlagda företaget har sina byggnader på och nu har man nått en lösning. Staden köper fastigheten Viadukten 5 för 30 miljoner kronor och tänker använda marken till parkering och byggnaderna till kontor för kommunanställda.

Landskrona stad kommer att köpa fastigheten Viadukten 5, det vill säga den tomt som Thorn Lighting samt en tillhörande parkering och en före detta gasklocka ligger på, för 30 miljoner kronor. Dessutom har man budgeterat maximalt åtta miljoner kronor för att se över miljön i de befintliga kontorsbyggnaderna.
– Tanken är att marken först och främst ska användas till parkering, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).
– Sedan kommer vi att använda kontorsbyggnaden till någon eller några förvaltningar. Det börjar bli trångt här på Stadshuset. Men vilka det blir som flyttar dit är inte beslutat än.

Marken där den före detta gasklockan står idag är den mest förorenade i hela staden. Detta är dock inget problem enligt Torkild Strandberg.
– Det är staten och Länsstyrelsen som kommer att finansiera saneringen av den aktuella platsen. Och vi kommer inte att köpa just den biten av marken innan finansieringen är löst, säger Torkild Strandberg som är säker på att så blir fallet.
– Så ser regelverket ut.

I den fördjupade översiktsplanen för Landskrona tätort pekas ett markområde ut som ett utredningsområde för stadsbebyggelse, ett område som går från Skeppsbrokajen, via gamla bangården, längs Österleden fram vidare fram till handelsplatsen Infarten. Området skulle kunna omvandlas till en aktiv zon mellan industriområdet och stadskärnan med parkmiljöer, handelsetableringar, eventområde med mera. På längre sikt även bostadsbebyggelse.
– Nästa etapp blir den mellan Thorn Lighting och Skeppsbrokajen och den sista blir den mellan Thorn och Infarten. Men dessa projekt ligger längre fram i tiden, säger Torkild Strandberg som dock redan nu garderar sig för bostadsbebyggelsen.
– Med tanke på den industristruktur som finns i området är det inte troligt att det kommer att byggas bostäder i området. Men vi ser det som ett övergångsområde som lämpar sig bra för exempelvis handel.

Tidigare har Torkild Strandberg sagt att kommunen inte bör äga mark. Beträffande Viadukten 5 är han dock av en annan mening.
– Vi ska inte äga mark om det inte finns något syfte. Men det finns det här. Eftersom vi kommer att äga marken så kan vi styra hur vi vill ha inkörsporten till centrum. Jag är övertygad om att parkeringen på Viadukten 5 kommer att bli perfekt när det försvinner parkeringsplatser på Jäntan, det vill säga den gamla flickskoletomten där planer på byggnation nu finns.

Det slutliga beslutet om köpet väntas tas på kommunfullmäktigemötet i augusti månad.

Till arkivet